MARIE NYGREN, VD

Kris och kreativitet

Det har blivit oerhört tydligt att människor hjälper varandra på ett annat sätt – både på jobbet och privat. De märkliga omständig­heterna har lyckats ta fram det bästa hos alla när det verkligen gäller.

Måltidens trygghet

I en tid med social ­distansering och osäkerhet har den gemensamma måltiden, hemlagat och bakning fått en ­djupare betydelse. Vi har sammanfört Coop-profilerna Lotta Lundgren och Sara Begner för ett ­samtal om tryggheten i att samlas vid matbordet och vilka vanor vi tar med oss när pandemin är över.

I en tid med social ­distansering och osäkerhet har den gemensamma måltiden, hemlagat och bakning fått en ­djupare betydelse. Vi har sammanfört Coop-profilerna Lotta Lundgren och Sara Begner för ett ­samtal om tryggheten i att samlas vid ­matbordet och vilka vanor vi tar med oss när pandemin är över.

Sverige, vi har ett resultat!

Kooperativa förbundets årsredovisning 2020

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser

Under det gångna året har pandemin som drabbade Sverige och världen påverkat koncernen i väsentlig grad. Ändrade konsumtions­mönster och införande av nödvändiga restriktioner i samhället har inneburit stora påfrestningar för varuför­sörjning, butiks­verksamhet och inte minst i koncernens koncernens konferens­verksamhet.

Förvaltningsberättelse

Resultatutveckling i koncernens bolag

Koncernens nettoomsättning uppgick till 38 750 mkr (35 923 mkr). En omsättningsökningen om 2,8 mdr som i huvudsak beror på ökad volym i detalj­handels­verksamheten. Här kan du läsa mer om omsättningen och resultatet.

Förvaltningsberättelse

Koncernens netto­omsättning uppgick till 38 750 mkr

En omsättningsökningen om 2,8 mdr som i huvudsak beror på ökad volym i detaljhandels­verksamheten.
En av många konsekvenser av ändrat konsumtions­mönster till följd av pandemin.

I ständig förändring

I en tid med social ­distansering och osäkerhet har den gemensamma måltiden, hemlagat och bakning fått en ­djupare betydelse. Vi har sammanfört Coop-profilerna Lotta Lundgren och Sara Begner för ett ­samtal om tryggheten i att samlas vid ­matbordet och vilka vanor vi tar med oss när pandemin är över.

Med inspiration från både Michael Jordan och Steve Jobs håller en 40-åring från Fittja på att revolutionera den svenska dagligvaruhandeln. Coops digitala direktör Amer Mohammed hatar att handla mat men älskar förbättring.

Med inspiration från både Michael Jordan och Steve Jobs håller en 40-åring från Fittja på att revolutionera den svenska dagligvaruhandeln. Coops digitala direktör Amer Mohammed hatar att handla mat men älskar förbättring.

Det har varit ett enormt tryck

Magnus Johansson, vd Coop Sverige

”Vi står starka i krisen”

Unn Edberg, vd Vi Media

”Vi levererade till hundra procent”

Manfred Krieger, vd Med Mera Bank

”Att ge upp existerar inte”

Kadi Upmark, vd Vår gård

”Ett otroligt intensivt år”

Fredrik Brandel, tf VD Coop Butiker & Stormarknader (CBS)

”Vi är helt rätt i tiden”

Helena Liljedahl, vd KF Fastigheter

”2021 kommer att bli bra”

Marie Nygren, vd KF

Stolthet och lärdom

Från världsekonomi till det mest privata; var ett prövande år på alla plan. Här berättar vd:arna i KF om isolering och digitalisering, om investeringar, omställning – och stolthet.

Styrelsemöte i pandemins tid

Lyckad omställning, blixtsnabba beslut och hjältedåd som hålt butikshyllor fyllda mot alla odds. 

Shopping Basket
0 Mkr

Vår nettoomsättning
– som ökade med 2,8 miljarder 2020

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.