starkare tillsammans

Fusion för framtiden

Coop Väst och KF Göta gick i november 2020 samman för att stå starkare inför de utmaningar som väntar.

Stig Nilsson, styrelseordförande för Coop Väst, vid Coop i Lysekil. 

Efter fusionen med Konsumentföreningen Göta är Coop Väst Sveriges största butiksdrivande förening med 174 butiker, cirka 7,3 miljarder kronor i omsättning och drygt 740 000 medlemmar. 

– De musklerna behöver vi för att kunna utveckla våra butiker och vårt butikskoncept framöver och klara de investeringar, inte minst i digitalisering, som konkurrensen och framtiden kräver, säger Stig Nilsson, styrelseordförande för Coop Väst.

Efter fusionens verkställande är det nu ett stort arbete med att synkronisera arbetssätt och rutiner i alla IT-system och lönesystem. 

– Att genomföra detta i coronatider med begränsade fysiska möten gör det något mer utmanande. Det har verkligen varit rakt in i det nya sättet att träffas, där både möten och utbildningar sker digitalt, men all personal gör ett helt fantastiskt arbete för att få detta på plats, säger Stig Nilsson, som tror att KF:s framtid ligger i att föreningsområdena blir större.

– Vi verkar i en av de mest konkurrensutsatta branscherna och då måste man vara i en större familj, säger Stig Nilsson.

Samverkan mellan de båda föreningarnas styrelser och ägarombud har fungerat bra och när man väl har varit framme vid beslut har alla parter känt förståelse, menar Stig Nilsson.

– Alla älskade givetvis inte detta, men det var nödvändigt för att stärka vår marknadsposition och klara av de investeringar vi har framför oss. Vi har inledningsvis mött uppskattning hos många medarbetare ute i Götas område som ser fram emot att vi blir en större förening.

Stig Nilsson tror att fler föreningar kommer känna ett behov av sammanslagning för att bli starkare, och menar att inte mycket behöver gå förlorat på vägen.

– Visst är det mysigt med små föreningar, men med rätt förutsättningar för ägarombuden kan man bevara känslan av närhet. Kunderbjudandet mot medlemmar och andra kommer fortfarande att vara centralt.

Konsumentföreningen Göta

Coop Väst

0
butiker
0
anställda

7,3​

miljarder kronor i omsättning

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.