Hållbarhet

Hållbar kartläggning

Coop har under 2020 samlat in data för 13 000 produkter och skapat unika spindeldiagram för varje vara. Kvalitets- och hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski är så stolt att hon låtit brodera in diagrammet på sin handväska.

Allt började en vanlig dag på kontoret. Charlotta Szczepanowski och kollegan Stina Printz diskuterade hållbarhet och bekymret med att enstaka områden prioriteras, medan andra förbises eller till och med förvärras i strävan att vara hållbar på ett specifikt sätt. Vad är poängen med att fokusera på klimatpåverkan, om man samtidigt glömmer bort ekosystemet så att den biologiska mångfalden minskar?

– Jag bad Stina skissa upp i en cirkel hur en svensk kyckling placerar sig på en skala från ett till fem inom alla de tio hållbarhetsaspekter som samarbetet Hållbar livsmedelskedja har enats om är viktiga.  Resultatet blev en ahaupplevelse och illustrerade komplexiteten i hållbarhetsarbetet. Det gav också mersmak. I juni 2020 presenterade Coop Hållbarhetsdeklarationen, där man föresatte sig att under året samla in hållbarhetsdata för alla livsmedel. Dessa skulle sedan resultera i ett unikt spindeldiagram per vara, där det tydligt framgår hur produkten står sig i var och en av de tio hållbarhetskategorierna. Information som sedan ska komma kunderna till del via en streckkod som scannas i butik.  För att ro projektet i hamn krävdes en kartläggning av hur varje enskild vara framställs, vad den innehåller och vad den sätter för avtryck vid produktionen.  Totalt rör det sig om 15 000–17 000 produkter.  – Ett omfattande arbete förstås, men också helt nödvändigt, säger Charlotta Szczepanowski. Just omfattningen motiverar att vi kan kalla det för en ”deklaration”. Coop var en gång i tiden först ut med innehålls­deklarationer på varor. Nu går vi i bräschen för hållbarheten.

Skissa upp i en cirkel hur en svensk kyckling placerar sig på en skala från ett till fem.

Att min väninnas dotter fått ännu en beställ­ning på en väska från en anställd på Coop säger något om att diagram­men förtydligar det vi vill genomföra med Hållbarhetsdek­larationen.

Redan innan sommaren 2020 var till ända hade 8 500 produkters data lagts in i portalen, och under hösten kompletterades det med ytterligare några tusen.

Arbetet har krävt tätt samarbete med leverantörer för att samla in nödvändiga uppgifter om deras produkter.

– Många stora leverantörer har förstås bra koll på sin data men det handlar också om att förankra allt inom organisationer, kring vad som ska lämnas ut, säger Charlotta Szczepanowski.

Parallellt har Coop arbetat med att ta fram gränssnitt för den portal där all data samlas – ett jobb som har skett i samverkan med Bloomerföretagen, det acceleratorprogram som Coop initierade 2019.

– Samtidigt har vi jobbat med kundupplevelse, hur information om Hållbarhetsdeklarationen ska förmedlas till kund, säger Charlotta Szczepanowski.

Det är en unik satsning som kommer att förändra tillvaron i butikerna.

– Vissa konsumenter kan förstås tycka att det är krångligt. Men våra konsumenter var redan innan förvirrade över vad som gällde och vilka märkningar som egentligen gick att lita på. Hålbarhetsdeklarationen är att ta nästa steg och förtydliga hur det verkligen ser ut.

Reaktionerna har varit över förväntan – från alla håll. Leverantörer hörde snabbt av sig och ville initiera samarbete. Internt har det också kommit positiva signaler om att det finns en stolthet i att Coop har tagit steget.

Dessutom har andra aktörer i branschen framfört önskemål om att få vara med och därmed göra hållbarhetsdeklaration till norm i branschen.

– Det verkar helt enkelt som om de här spindeldiagrammen träffar rätt, att de lyckas väcka nyfikenhet och förklara något som är komplext, konstaterar Charlotta Szczepanowski.

Detta får hon bekräftat med jämna mellanrum – tack vare sin egen handväska. En väninnas dotter broderade spindeldiagrammet som pryder väskan som Charlotta Szcepanowski numera alltid bär med sig.

– Väskan underlättar vardagen, säger hon. Jag får ofta visa upp den och förklara hur diagrammen fungerar. Att min väninnas dotter fått ännu en beställning på en väska från en anställd på Coop säger något om att diagrammen förtydligar det vi vill genomföra med Hållbarhetsdeklarationen.

Hon tror också att det säger något om Coop.

– Jag är stolt och det tror jag även att andra inom koncernen är. Coop är ett kooperativ, vi har inga aktieägare som kräver kortsiktiga vinster utan har i stället en historia av att driva konsumentfrågor. Det är en god grund för att skapa långsiktiga förutsättningar för en hållbar utveckling.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.