i korthet

2020

Ljuspunkter under ett prövande år.

Blivande terminalen i Eskilstuna. ”Det handlar om att framtidssäkra vår effektivitet och konkurrenskraft”, säger Örjan Grandin.

Coops nya supersatsning

COOP Om tre år – 2024 – invigs det nya hjärtat i Coops varuförsörjning. Den helautomatiserade terminalen i Eskilstuna ska göra varuleveranser mer effektiva, säkra och miljövänliga. 

Coops nya terminal i Eskilstuna kommer att förse 800 butiker runtom i Sverige med färsk-, kolonial- och nonfood-varor. Tidigare har dessa varor legat uppdelade på lager i Bro och Västerås.

På tomten kommer Coop att bygga två egna tågspår där de 600 meter långa Cooptågen kan lasta och lossa flera gånger per dag.

– Vi är den enda aktören på svenska dagligvarumarknaden som kör tåg, i dag står de för cirka 35 procent av våra transporter. Det är både miljövänligt och effektivt för affärerna, säger Örjan Grandin, vd för Coop Logistik.

Att terminalen är högautomatiserad innebär att den kan vara igång dygnet runt, året om, med hjälp av robotar. Från höglagret till sorteringsanläggningen kommer nästan 700 robotar att arbeta. 

Örjan Grandin beskriver hela maskineriet som en avancerad form av Tetris.

– Maskinen vet hur den bör stapla varor, så att den inte ställer tunga varor på sköra varor. Den vet precis var allt finns och hur den ska lasta för att minimera luft i pallarna så att vi kan få plats med mer och således minska transporterna ytterligare.

Automationen kan också underlätta för butikerna. Dels görs allt spårbart, så att man vet exakt vad som är beställt och var det ligger. Dels kan robotarna lasta utifrån hur respektive butik ser ut, för att göra uppackningen så enkel som möjligt.

Örjan Grandin

Vi hurrar för …

…  KF:s årsredovisning och Vi Media 

KF:s årsredovisning har vid två ­tidigare tillfällen vunnit Publishingpriset – en årlig jury­bedömd pristävling för film, webbplatser, tidningar, tid-­skrifter, böcker och andra trycksaker.

Under förra året blev det tredje gången gillt när den digitala versionen av KF:s årsredovisning belönades med guldmedalj. Juryns motivering:

För rappt och konkret språk, sobert foto och ett extra plus för fördjupningsinnehållet.”

Publishingpriset, 2020

I tävlingen belönades Vi Media med guld även i kategorin Tidningar populärvetenskap, där ett samarbete med Svenska ­litteratursällskapet i Finland ­resulterade i magasinet Vi Läser Finlandssvensk litteratur. Där löd juryns motivering:

För ett initierat och själfullt magasin med tydligt omslag, kreativ inlaga och grafiska finesser.”

Publishingpriset, 2020

Karin Sundgren.

Vår Gård – årets nytänkare

VÅR GÅRD I november stod det klart att Vår Gård vid prisutdelningen av Svenska mötespriset vunnit i -kategorin Årets nytänkare, för middagskonceptet No Waste, Just Taste. Så här löd juryns motivering:

Bakom det hållbara middagskonceptet No Waste, Just Taste står Vår Gårds kockar Karin Sundgren och Karin Lindberg som lagar en flerrättersmiddag på enbart överblivna råvaror. Gästerna bjuds på en spännande och annorlunda middag.

Tanken är att lyfta vikten av minskat matsvinn och ta vara på de råvaror vi ofta har i kylen. Under middagen finns kockarna på plats för att ge tips på hur vi kan laga soppa på en spik och skapa de mest smakfulla rätterna på ett kul och enkelt sätt.” 

Svenska mötespriset

KF Fastigheter sålde Sjötelegrafen i Nynäshamn

kf fastigheter I oktober sålde KF Fastigheter Sjötelegrafen i Nynäshamn till Elisby Fastigheter AB. 

Sjötelegrafen är en handelsfastighet med en uthyrbar yta på 30 500 kvm och rymmer ett stadsdelscentrum och ett kontorshotell. Bland -hyresgästerna finns ICA Maxi, Dollarstore, Friskis & Svettis, Jysk och Elon.

– Det känns mycket bra att lämna över Sjötelegrafen till Elisby Fastigheter, som har erfarenhet av att förvalta och utveckla denna typ av handelsfastigheter. I och med affären sätter vi punkt för vårt uppdrag att sälja av KF:s handelsfastigheter och vi flyttar nu allt fokus till vår utvecklingsportfölj med bostäder och stadsutvecklingsprojekt, konstaterade Helena Liljedahl, vd på KF Fastigheter. 

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.