Martin Schibbye

Skänk en tanke till matbutikernas osynliga hjältar

Martin Schibbye:

Skänk en tanke till matbutikernas osynliga hjältar

Alla har sina fasta platser. Ingen känner den andre och ingen säger något. Den första tunnelbanan från Farsta in mot Stockholms central går 05.01. Utspridda i vagnen sitter de som inte kan följa folkhälsomyndighetens uppmaningar om att ”jobba hemifrån”: städare, busschaufförer, byggnadsarbetare och butiksanställda.

Under de 22 minuter som resan in till staden tar är den stora utmaningen inte längre att hålla sig vaken, utan att inte hosta.

Sedan går det fort: Butiken larmas av. Lastbilarnas pipande backljud ekar i kulvertarna. Timern på sex minuter för det första brödet och sedan in med kycklingar i grillen. Upp med varorna på hyllorna.

Ont har man, för så är det. Men efter att kroppen blivit varm släpper oftast värken.

Så småningom börjar kundvagnarna slamra. Ljudet av varor som skannas. Prasslet av påsar. Men inget är sig längre likt.

De kräver inga sånger på balkongerna.

I coronakrisens spår går nu människor varje kväll ut på balkongerna för att applådera sjukvårdens män och kvinnor.

Vi borde också dagligen skänka en tanke till matbutikernas osynliga hjältar. De som möter tusentals okända och presumtivt smittade människor utan visir, munskydd och skyddshandskar för att i stället iklädda bomullsskjortor, truckskor och namnskyltar ställa sig i frontlinjen – för vår skull.

Om de skulle ta rekommendationerna om ”social distans” på allvar upphör samhället som vi känner det att fungera.

De som lastpall för lastpall, ton för ton, ser till att hamstringen är möjlig och att matbutikerna fortfarande är öppna, trots extremt hög sjukfrånvaro.

De kräver inga sånger på balkongerna.

Men det är dags att vi slutar prata i mobiltelefon samtidigt som vi betalar, svarar på tilltal när de säger ”Hej!” och ser vilka de är som får blodet att pumpa i ett samhälle som pressas till det yttersta.

Ge butikspersonalen som plockar upp varor en respektfull nick och önska kassörskan, som gör allt för att vi som ”kan jobba hemma” har mat på bordet, en bra dag.

Under året som gått

har myllret av ljud och röster i butikerna i stället kompletterats med ilskna rop i gångarna efter framför allt toapapper.

Skogen räcker till miljarder toarullar, men det råder brist på lastbilar och chaufförer. Så skrik inte ”Hur svårt kan det vara att bara beställa hem?!”.

Man kan skratta åt hamstrandet av toapapper men när det går över till blöjor, barnmat och bröstmjölksersättning så riskerar man att sätta andra barnfamiljer i en svår och potentiellt farlig situation.

När vi som är hemma gått in från balkongerna strax efter åtta är det fortfarande två timmar kvar till stängning.

De kräver inga sånger på balkongerna.

Men när min fru och hennes kollegor kommer hem och redan i hallen tar fram den lilla flaskan med handsprit, för att sedan stryka över sina sovande barns pannor, ska de känna att deras insats uppskattades. Att de gav allt inte bara för sin egen familj utan också för andras.

Tomma hyllor kan fyllas på. Varor som tar slut kan ersättas.

Men om vi inte tillsammans tar oss igenom denna kris med bibehållen värdighet kommer det ta lång tid att reparera. 

Martin Schibbye

Journalist och författare (senast till boken ”Jakten på Dawit”) och gift med Linnea Schibbye Steiner som jobbar i en COOP-butik i Stockholm.

Vi stod upp och klarade utmaningen​

Medarbetarna på Coop om butiksarbetet under krisen.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.