Styrelsemöte i pandemins tid

Hej styrelsen, vad är ni mest stolta över att verksamheten har åstadkommit under 2020?

 • <b>Leif Linde</b>: Beslutet om strategi för hela KF med kraftfull vision och att driften av butiker ska finnas i föreningarna nära medlemmarna. 👌

  Leif Linde: Beslutet om strategi för hela KF med kraftfull vision och att driften av butiker ska finnas i föreningarna nära medlemmarna. 👌

 • <b>Jesper Josbrant</b>: Den blixtsnabba omställningen på alla nivåer för att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. ⚡

  Jesper Josbrant: Den blixtsnabba omställningen på alla nivåer för att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. ⚡

 • <b>Maria Rudolphi</b>: Vi har satt en tydlig inriktning i den strategiska planen som berör oss alla och även kopplat konkreta aktiviteter och mål till den. Tillsammans = förutsättning för framgång.

  Maria Rudolphi: Vi har satt en tydlig inriktning i den strategiska planen som berör oss alla och även kopplat konkreta aktiviteter och mål till den. Tillsammans = förutsättning för framgång.

 • <b>Kenneth Östberg</b>: Jag är mest stolt över försäljningsutvecklingen i våra Coopbutiker. 📈

  Kenneth Östberg: Jag är mest stolt över försäljningsutvecklingen i våra Coopbutiker. 📈

 • <b>Kerstin Wallentin</b>: Jag är stolt över alla medarbetare som har gjort ett fantastiskt jobb under 2020 med anledning av ­pandemin, och beslutet att bygga ett nytt helautomatiserat lager i Eskilstuna. 👏👏👏

  Kerstin Wallentin: Jag är stolt över alla medarbetare som har gjort ett fantastiskt jobb under 2020 med anledning av ­pandemin, och beslutet att bygga ett nytt helautomatiserat lager i Eskilstuna. 👏👏👏

 • <b>Stig Nilsson</b>: Internationell samverkan och start av ­lågprisformatet X-tra. 👍

  Stig Nilsson: Internationell samverkan och start av ­lågprisformatet X-tra. 👍

 • <b>Jan Johnsson</b>: Jag är mest stolt över att vi har tagit fram en strategisk plan mot 2025 i stor delaktighet, investerat i ett ­automatiserat lager och lyckats väldigt bra med försäljning och utveckling av online under pandemin. 😀

  Jan Johnsson: Jag är mest stolt över att vi har tagit fram en strategisk plan mot 2025 i stor delaktighet, investerat i ett ­automatiserat lager och lyckats väldigt bra med försäljning och utveckling av online under pandemin. 😀

 • <b>Håkan Smith</b>: Förutom att dagligen ha en bra fungerande ­verksamhet under rådande omständighet har vi tagit stora, ­viktiga och bra beslut som är avgörande för framtiden.

  Håkan Smith: Förutom att dagligen ha en bra fungerande ­verksamhet under rådande omständighet har vi tagit stora, ­viktiga och bra beslut som är avgörande för framtiden.

 • <b>Britt Hansson</b>: Att vara styrelseledamot i en verksamhet som agerar så fort och sammansvetsat under den pågående ­världsomfattande pandemin för att säkra medarbetares och kunders hälsa – men även tillgången av varor i butikerna – gör mig mycket stolt. 😊

  Britt Hansson: Att vara styrelseledamot i en verksamhet som agerar så fort och sammansvetsat under den pågående ­världsomfattande pandemin för att säkra medarbetares och kunders hälsa – men även tillgången av varor i butikerna – gör mig mycket stolt. 😊

 • <b>Annette Nilsson</b>: Att vi tillsammans lyckats att ställa om och få det att fungera när onlineförsäljningen sköt i höjden.

  Annette Nilsson: Att vi tillsammans lyckats att ställa om och få det att fungera när onlineförsäljningen sköt i höjden.

 • <b>Peter Renkel</b>: Jag är mest stolt över att vi kunnat fatta beslutet att bygga vårt nya automatiserade lager.

  Peter Renkel: Jag är mest stolt över att vi kunnat fatta beslutet att bygga vårt nya automatiserade lager.

 • <b>Tobias Täpp</b>: Jag är stolt över helheten, hur styrelsen har ­arbetat under det gångna året. 👍

  Tobias Täpp: Jag är stolt över helheten, hur styrelsen har ­arbetat under det gångna året. 👍

 • <b>Caroline Ullman-Hammer</b>: Jag tycker att 2020 har präglats av fin energi i ­styrelsens arbete att satsa på bra näthandel, och ny vision, ­affärsplan och strategier som tar oss in i framtiden.

  Caroline Ullman-Hammer: Jag tycker att 2020 har präglats av fin energi i ­styrelsens arbete att satsa på bra näthandel, och ny vision, ­affärsplan och strategier som tar oss in i framtiden.

Device Slider
 • <b>Leif Linde</b>: Beslutet om strategi för hela KF med kraftfull vision och att driften av butiker ska finnas i föreningarna nära medlemmarna. 👌

  Leif Linde: Beslutet om strategi för hela KF med kraftfull vision och att driften av butiker ska finnas i föreningarna nära medlemmarna. 👌

 • <b>Jesper Josbrant</b>: Den blixtsnabba omställningen på alla nivåer för att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. ⚡

  Jesper Josbrant: Den blixtsnabba omställningen på alla nivåer för att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. ⚡

 • <b>Maria Rudolphi</b>: Vi har satt en tydlig inriktning i den strategiska planen som berör oss alla och även kopplat konkreta aktiviteter och mål till den. Tillsammans = förutsättning för framgång.

  Maria Rudolphi: Vi har satt en tydlig inriktning i den strategiska planen som berör oss alla och även kopplat konkreta aktiviteter och mål till den. Tillsammans = förutsättning för framgång.

 • <b>Kenneth Östberg</b>: Jag är mest stolt över försäljningsutvecklingen i våra Coopbutiker. 📈

  Kenneth Östberg: Jag är mest stolt över försäljningsutvecklingen i våra Coopbutiker. 📈

 • <b>Kerstin Wallentin</b>: Jag är stolt över alla medarbetare som har gjort ett fantastiskt jobb under 2020 med anledning av ­pandemin, och beslutet att bygga ett nytt helautomatiserat lager i Eskilstuna. 👏👏👏

  Kerstin Wallentin: Jag är stolt över alla medarbetare som har gjort ett fantastiskt jobb under 2020 med anledning av ­pandemin, och beslutet att bygga ett nytt helautomatiserat lager i Eskilstuna. 👏👏👏

 • <b>Stig Nilsson</b>: Internationell samverkan och start av ­lågprisformatet X-tra. 👍

  Stig Nilsson: Internationell samverkan och start av ­lågprisformatet X-tra. 👍

 • <b>Jan Johnsson</b>: Jag är mest stolt över att vi har tagit fram en strategisk plan mot 2025 i stor delaktighet, investerat i ett ­automatiserat lager och lyckats väldigt bra med försäljning och utveckling av online under pandemin. 😀

  Jan Johnsson: Jag är mest stolt över att vi har tagit fram en strategisk plan mot 2025 i stor delaktighet, investerat i ett ­automatiserat lager och lyckats väldigt bra med försäljning och utveckling av online under pandemin. 😀

 • <b>Håkan Smith</b>: Förutom att dagligen ha en bra fungerande ­verksamhet under rådande omständighet har vi tagit stora, ­viktiga och bra beslut som är avgörande för framtiden.

  Håkan Smith: Förutom att dagligen ha en bra fungerande ­verksamhet under rådande omständighet har vi tagit stora, ­viktiga och bra beslut som är avgörande för framtiden.

 • <b>Britt Hansson</b>: Att vara styrelseledamot i en verksamhet som agerar så fort och sammansvetsat under den pågående ­världsomfattande pandemin för att säkra medarbetares och kunders hälsa – men även tillgången av varor i butikerna – gör mig mycket stolt. 😊

  Britt Hansson: Att vara styrelseledamot i en verksamhet som agerar så fort och sammansvetsat under den pågående ­världsomfattande pandemin för att säkra medarbetares och kunders hälsa – men även tillgången av varor i butikerna – gör mig mycket stolt. 😊

 • <b>Annette Nilsson</b>: Att vi tillsammans lyckats att ställa om och få det att fungera när onlineförsäljningen sköt i höjden.

  Annette Nilsson: Att vi tillsammans lyckats att ställa om och få det att fungera när onlineförsäljningen sköt i höjden.

 • <b>Peter Renkel</b>: Jag är mest stolt över att vi kunnat fatta beslutet att bygga vårt nya automatiserade lager.

  Peter Renkel: Jag är mest stolt över att vi kunnat fatta beslutet att bygga vårt nya automatiserade lager.

 • <b>Tobias Täpp</b>: Jag är stolt över helheten, hur styrelsen har ­arbetat under det gångna året. 👍

  Tobias Täpp: Jag är stolt över helheten, hur styrelsen har ­arbetat under det gångna året. 👍

 • <b>Caroline Ullman-Hammer</b>: Jag tycker att 2020 har präglats av fin energi i ­styrelsens arbete att satsa på bra näthandel, och ny vision, ­affärsplan och strategier som tar oss in i framtiden.

  Caroline Ullman-Hammer: Jag tycker att 2020 har präglats av fin energi i ­styrelsens arbete att satsa på bra näthandel, och ny vision, ­affärsplan och strategier som tar oss in i framtiden.

Device Slider
Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.