Förvaltningsberättelse

Finansiell ställning

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Koncernen20202019201820172016
Kassaflöde – löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital559208538556691
Eget kapital (exkl. minoritetsintresse)4 9765 0005 0454 8024 522
Avkastning på eget kapital –1,8%–1,2%4,7%5,7%18,8%
Avkastning på sysselsatt kapital1,9%1,3%4,6%5,1%11,8%
Soliditet31,2%33,1%37%36,5%34,6%
Nettofordran (+), Nettoskuld (–)3 8291 8234 1673 8013 513
Balansomslutning19 33318 41516 68616 50516 483
Likvida medel1 877622767763676

*) Definition se not 34

Kassaflödet

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 628 mkr (806). Kassa­flödet från investerings­verksamheten uppgick till –1 324 mkr (–1  918). Kassaflödet från finansierings­verksamheten uppgick till 1 951 mkr (966). Totalt kassaflöde uppgick till 1 255 mkr (–146). Likvida medel uppgick vid årets slut till 1 877 mkr (622).

Investeringar och avyttringar

Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggnings­tillgångar uppgick för perioden till 1 301 (910). Av den totala investeringen avser 485 mkr (414) investeringar i butiksledet. Resterande 816 mkr (496) avser främst investeringar i koncernens IT-system samt pågående investering i nytt automatiserat lager.

Förvärv av butiker och fastigheter har under året påverkat kassaflödet med 0 mkr (2 347).

2020 har avyttring av butiker till konsument­föreningar och avyttring av fastigheter påverkat kassaflödet positivt till ett belopp om 1 778 mkr (112).

Förändring av finansiella tillgångar påverkar kassaflödet negativt med ca – 1 801 mkr (1 227). Förändringen utgörs främst av ökad utlåning till privatpersoner (privatlån).

Totalt har investerings­verksamheten påverkat kassaflödet negativt med –1 324 mkr (–1 918).

Finansierings­verksamheten

De största enskilda händelserna inom finansiering­s­verksamheten är ökning av räntebärande inlåning i MedMera Bank om 2 776 mkr, vilket främst avser ökad inlåning från privatpersoner (sparkonton), samt lösen av lån i Swedbank om 1,3 mdr.

Totalt har finansiering­sverksamheten påverkat kassaflödet positivt med 1 951 mkr (966).

Likvida medel

Likvida medel uppgick till 1 877 mkr (622). Vid årsskiftet uppgick värdet på totala ­placeringar, exkl placeringar i MedMera Bank, till ca 1,9 mdr (2,4 mdr) varav 1,7 mdr (2 mdr) utgjordes av placeringar i bostads­obligationer.

Placeringar styrs av en finans­policy som årligen fastställs av KF:s styrelse.

Nettofordran

Nettofordran ökade till 3 829 mkr (1 823). Balansoms­lutningen uppgick till 19 333 mkr (18 415) och soliditeten uppgick till 31,2 procent (33,1 procent). Eget kapital exklusive minoritets­intressen uppgick till 4 976 mkr (5 000) och avkastningen på eget kapital uppgick till –1,8 procent (–1,2 procent).

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.