Mitt ord

Kraft

För KF:s nya kommunikations- och varumärkeschef Anna Wennerstrand hör begreppen ”kraft” och ”tillsammans” ihop. Hon förknippar orden med en person som påverkade miljontals människor.

För mig går kraft, makt, påverkan och tillsammans ihop i en fyrklöver.

Anna Wennerstrand

Vad tänker du på när du hör ordet kraft?

– Att man gör saker tillsammans. Då får man en kraft, en riktning och kan påverka.

När använder du ordet?

– Ganska ofta eftersom en av mina stora uppgifter framöver kommer att vara att se till att KF tar en ny roll – eller snarare kanske återtar en roll – som relevant aktör i samhällsdebatten och som viktig spelare i framtids­diskussioner. Vi ska bli Sveriges viktigaste konsumentkraft. Vår vision är att KF ska vara en aktör som andra vill kommunicera med och en röst för våra medlemmar som hörs och spelar roll när beslut fattas. Allt detta passar alldeles utmärkt ihop med ordet, vi ska vara en kraft att räkna med. 

Hur kan det se ut rent konkret?

– Exempelvis vill vi i butiken satsa ännu mer på varor som underlättar att göra både hälsosamma och bra val för planeten. Det är vad våra medlemmar och konsumenter efterfrågar och då ser vi naturligtvis till att lyssna på dem. En enskild röst som tycker något om klimatet kanske inte spelar så stor roll, men när vi är många som tillsammans vill påverka hur vår verksamhet fungerar och hur vi gör avtryck i samhället så kan vi det. 

Har du något exempel när konsumentkraft verkligen har fungerat?

– Det bästa exemplet är att vi har lyckats förut, inte minst när vi startade vår organisation för 121 år sedan. Folk tyckte inte att det oligopol som gällde för vissa varor då gynnade konsumenterna. De insåg att det enda sättet att påverka var att gå ihop och försöka få till en förändring tillsammans. Så startade konsumentkooperationen. 

När kan ordet missbrukas?

– Om man använder kraft för att trycka ner andra – oavsett om det är i form av våld, ord eller beslut – eller om man använder den för att fatta beslut som faktiskt skapar negativa konsekvenser. 

Finns det någon person som du tycker definierar kraft?

– Förutom min mamma som är min stora förebild så är jag otroligt förtjust i Ruth Bader Ginsburg, USA:s före detta ledamot i Högsta Domstolen, som dessvärre gick bort i höstas. Jag tycker att hon var fantastisk, en tvärhand hög och tunn som en fågelunge, men hon var full av kraft och mod och har påverkat vardagen för miljoner människor under sin tid som jurist och domare. Hon banade väg för att det blev accepterat att kvinnor utbildade sig och skaffade en yrkeskarriär. Det låter helt absurt nu att det var så, men är inte längre bort än att det var en omöjlighet i början av hennes yrkesliv. Hon var verkligen en banbrytare som såg till att förändra något som har bäring på samhället än i dag.  

Hur kommer kraften in i beskrivningen av dig som person?

– Med en diskussionsglad pappa och som yngst av sju syskon får man lära sig att visa lite kraft för att kunna ta plats. Som person vill jag att det jag gör spelar roll, oavsett om det är i yrkeslivet eller privat. Jag vill helt enkelt lämna jorden en gnutta bättre än vad den var i går. För mig går kraft, makt, påverkan och tillsammans ihop i en fyrklöver. Har man själv kraft och makt har man dessutom en skyldighet att se till att andra också får det. Jag tror att det är enda sättet att påverka positivt. För då blir kraften en tydlig konstruktiv rörelse framåt.

margaretabsandeback201023_MBS5414-900

Proffs på kommunikation

Namn: Anna Wennerstrand.

Ålder: 49.

Familj: Man, fyra barn och en labrador.

Gör: Är nytillträdd kommunikations- och varumärkeschef på KF. Sitter i koncernledningen samt är ­ledamot i styrelserna för Vår Gård, Vi Media och Vi-skogen.

Bakgrund: Fick sitt första journalistjobb på Hallandsposten för 30 år sedan. Därefter har hon arbetat med press, kommunikation och opinionsbildning. Kommer närmast från tjänsten som ansvarig för press, opinionsbildning och politik på Hyresgästföreningen.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.