Marie Nygren

Kris och kreativitet

Plötsligt blev det omöjliga möjligt.

Marie Nygren

MARIE NYGREN är KF:s vd.

Vilket år det har varit!  Ingen kunde ana att ett virus skulle påverka och förändra hela världen. Situationen känns förstås både overklig och skrämmande.

Samtidigt är det viktigt att se vilka möjligheter som har skapats i och med den här förändringen. Det har blivit oerhört tydligt att människor hjälper varandra på ett annat sätt – både på jobbet och privat. De märkliga omständigheterna har lyckats ta fram det bästa hos alla när det verkligen gäller.

En annan tydlig förändring är att saker och projekt som tidigare framstod som näst intill omöjliga plötsligt blev möjliga. Inom KF lyckades vi förverkliga saker som tidigare verkade oöverstigliga. För att vi måste.

Några exempel: 

• Tidigare hade Coop Sverige och föreningarna svårt att få samarbetet kring online att fungera. När kunderna helst ville beställa på nätet så löste sig allt – via en stark vilja och ett oerhört fint samarbete.

• Vår Gård satte högsta fart och ställde om hela sin verksamhet mot privatkunder och hemmajobbare. 

• Vi Media fick ställa in sina läsarresor – men har ökat upplageintäkterna.

Kort sagt har kreativiteten ökat enormt. Och då ska man komma ihåg att KF inte bara har hanterat coronakrisen. Vi har fortsatt med våra planerade strategier och transformationer. Coop har genomgått en stor omorganisation, kompetensväxlat och byggt för framtiden, Coop Butiker & Stormarknader har ställt om 150 Nettobutiker och Med Mera Bank transformerade nästan hela sin verksamhet under året.

I en tid då digitaliseringen tvingats ske i en rasande fart så vill jag ändå slå ett slag för det personliga mötet, i den mån det går att få till. Tänk vad mycket det där hejet i butiken, den välkomnande nicken i receptionen
eller samtalet vid kaffeautomaten betyder. Just nu är det extra betydelsefullt att se en annan människa utanför de digitala mötena eller isoleringen i hemmet. Det är så vi alla blir berörda och får energi att fortsätta. Jag är nog inte ensam om att sakna småpratet med kollegorna.

Det här året har lärt oss så mycket och det finns massor av erfarenheter att ta tillvara på. Vi kommer säkert att behålla en del digitala möten för att spara på både tid och miljö. Men när vi väl träffas på riktigt kommer vi att göra det med ett ännu större engagemang.

Sammanfattningsvis: Vi har klarat utmaningarna på ett fantastiskt sätt. Det har varit ett jobbigt och utvecklande år som vi aldrig kommer att glömma.

KF:s framgångs­recept

Den som kan sin historia har nyckeln till framgång. Kooperationen startade
i mitten av 1800-talet ur ett skriande behov att ta sig ur fattigdom. Allt fler insåg att om man gick ihop så kunde man förändra sin situation. 

Vårt framgångsrecept är att gå tillbaka till våra rötter för att bli mer  innovativa och relevanta, precis som vi var från början. Dessutom är det viktigt att medlemmarna får vara med och påverka – på riktigt.

Kundens behov kan delas in i fyra huvud­områden: tid, pengar, hälsa och hållbarhet. Det är det vi ska fylla måttsatsen med för att underlätta vardagen för våra medlemmar.

Vår kokbok gavs ut ­första gången 1951 av KF:s provkök och är en av Sveriges tre mest lästa böcker, till­sammans med Bibeln och Sju sorters kakor.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.