koncernen

Koncernens balansräkning

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Belopp i mkrNot2020-12-312019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar14
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten356180
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter577
Hyresrätter och liknande rättigheter04
Goodwill3881 040
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar606552
1 4081 782
Materiella anläggningstillgångar15
Byggnader och mark1061 993
Nedlagda utgifter på annans fastighet2641
Maskiner och andra tekniska anläggningar33
Inventarier, verktyg och installationer1 3961 456
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar44451
1 9753 545
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i gemensamt styrda företag11512
Fordringar hos gemensamt styrda företag1698101
Andelar i intresseföretag11129122
Andra långfristiga värdepappersinnehav18, 19117128
Uppskjuten skattefordran13466522
Andra långfristiga fordringar17, 204 0892 782
4 9053 674
Summa anläggningstillgångar8 2879 001

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm21
Färdiga varor och handelsvaror1 7571 913
Förskott till leverantörer159
1 7721 928
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar1 5681 740
Fordringar hos gemensamt styrda företag0
Fordringar hos intresseföretag33
Aktuell skattefordran11
Övriga fordringar171 662995
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter221 029787
4 2633 526
Kortfristiga placeringar192 7492 954
Kassa och bank2 2621 007

Summa omsättningstillgångar
11 0469 414

SUMMA TILLGÅNGAR

19 333

18 415

Belopp i mkrNot2020-12-312019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

M18
Medlemsinsatser1 6361 634
Övrigt tillskjutet kapital881877
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat2 4592 485
Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare4 9765 000
Innehav utan bestämmande inflytande1 0551 089
Summa eget kapital6 0316 089

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld1300
Avsättningar för övriga skatter242535
Övriga avsättningar25521498
546523

Långfristiga skulder
26
Övriga skulder till kreditinstitut50
Övriga skulder17433449
483449
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut1 300
Förskott från kunder76
Leverantörsskulder3 6673 987
Aktuell skatteskuld4
Övriga skulder17, 277 2124 540
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter281 3871 516
12 27311 353
Summa skulder12 75611 802

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 333

18 415

Kommentarer till balansräkningen:

 

Anläggningstillgångar

Investeringar (netto) i immateriella och materiella anläggningstillgångar har gjorts om 1 301 mkr (910), varav 777 mkr (462) avser investeringar inom Coop Grossist och 485 mkr (414) avser investeringar inom Coop Butik. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar har reducerats med 2 578 mkr, framför allt kopplat till avyttring av butiker till konsumentföreningar och avyttring av fastigheter, relaterade till Nettoförvärvet under 2019.

Långfristig utlåning till allmänheten i MedMera Bank har ökat med 1 484 mkr (253) (nominellt).

Omsättnings­tillgångar

Kortfristig utlåning i MedMera Bank till allmänheten har ökat med 213 mkr (–226). 

Koncernens likvida medel, inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, uppgår vid årets slut till 4 625 mkr (3 576). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv om 538 mkr (422).

Eget kapital och skulder

I MedMera Bank har kortfristig inlåning från allmänheten ökat med 2 775 mkr (–451).

Lösen har skett av lån i Swedbank om 1 300 mkr i samband med avyttring av fastigheter, relaterade till Nettoförvärvet under 2019.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.