Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Kooperativa Förbundet (KF) är ett förbund i form av en ekonomisk förening med konsumentägda företag och föreningar som uppdragsgivare. KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i verksamhetsidén ”Tillsammans gör vi en bättre affär” och vår vision Sveriges viktigaste konsumentkraft.

Medlemmarna i KF består av direkt-anslutna medlemmar, 28 konsumentföreningar, 5 OK-föreningar, Fonus samt Folksam Sak och Folksam Liv. KF är -Sveriges enskilt största kooperativa förbund räknat till antal medlemmar. Genom de 28 konsumentföreningarna och de direktanslutna medlemmarna i KF samlas över 3,7 miljoner konsumenter. Under 2020 har följande funktioner ingått i moderföreningen: Strategi, Kommunikation och Varumärke, Ekonomi, Förbund och Strategisk HR.

KF:s verksamhet bedrivs via dotterbolag, 2020 sysselsatte koncernen 5 498 (6 617) anställda, varav 2 904 (3 587) kvinnor och 2 594 (3 030) män. Minskningen av antalet anställda mellan åren beror i huvudsak på Coop Butiker & Stormarknaders avyttring av omställda Nettobutiker till konsumentföreningar.  

KF:s roll är att vara både ett förbund och ägarbolag för de bolag som ingår i koncernen, innebärande att ramar och finansiella mål sätts för respektive verksamhet. De ramar och finansiella mål som KF -ställer på respektive dotterbolag beskrivs i ägardirektiv.  I dotterbolagens styrelser har en ledamot från KF tillsatts som har ett särskilt ansvar för investeringen och för att ägardirektivet implementeras i bolagens strategiska och operativa planer. Ägaransvarig rapporterar till KF:s vd och ansvarar även för uppföljningen av respektive verksamhet. KF:s huvudsakliga uppgift är att utveckla den konsumentkooperativa dagligvaruhandeln och arbeta för att visionen och verksamhetsidén förverkligas. Instrumentet för detta är ägardirektiven.

Detaljhandel

Coop Sverige ansvarar för varuinköp, kategoristyrning, varuförsörjning och centrala funktioner för e-handelsverksamheten gentemot de butiker som drivs av Coop Butiker & Stormarknader och av konsumentföreningar. Därutöver ansvarar Coop Sverige för medlemsprogram, formatstyrning och marknadsföring för samtliga Coopbutiker. Coop Sverige tillhandahåller även tjänster inom ekonomi, kommunikation, HR, hållbarhet, säkerhet samt IT till andra KF-bolag såväl som till konsumentföreningar.

Coop Butiker & Stormarknader bedriver dagligvaruhandel i 325 butiker under varumärket Coop och Stora Coop. Verksamheten är främst koncentrerad till Stockholm, Mälardalen och sydöstra Sverige. 

Fastigheter

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter. Fastighets­­portföljen består av förvaltnings­­­fastigheter, större utvecklings­­­fastig­heter och markinnehav. Fastighets­portföljens marknadsvärde beräknas uppgå till ca 0,9 miljarder kronor.

Bank

MedMera Bank tillhandahåller spar- och låneprodukter till privatpersoner. Banken
ansvarar även för KF-koncernens Treasury-funktion.

Konferens & media

Vår Gård Saltsjöbaden är en högprofilerad konferensanläggning belägen i Saltsjöbaden nära Stockholms city. Vår Gård har under ett flertal år erhållit utmärkelser för sin service och kundnöjdhet, vilket visar på verksamhetens höga kvalitet och framgångsrika kunderbjudande. Under 2020 har Vår Gård lanserat ett flertal produkter för privatmarknaden.

Vi Media producerar och ger ut Tidningen Vi, ett magasin om kultur och samhälle samt Vi Läser, ett magasin om böcker. Utgivningen av Tidningen Vi och Vi Läser sker både digitalt och i pappersform. Företaget driver även uppdrags­publicerings­verksamhet samt rese- och event­verksamhet. Ett av flera bevis på verksam­hetens höga kvalitet är att Vi Media och dess personal vunnit ett flertal priser under åren, senast Publishingpriset för bästa digitala årsredovisning. 

Minskningen av ­antalet anställda mellan åren beror i huvudsak på Coop Butiker & Stormarknaders avyttring av omställda Nettobutiker till konsument­föreningar.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.