Noter till koncernens redovisning

Not 1:   Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsent–liga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning. Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

• Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M1.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

• Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.   

• Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Ickemonetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelseresultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen.

• Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 2:   Segmentredovisning

Redovisningsprinciper

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet i vilket det kan generera intäkter och ådra sig kostnader och för vilket det finns fristående finansiell information. KF-koncernen indelas i rörelsesegment utifrån hur verksamheten följs upp och utvärderas utav vd i moderföretaget. Denna indelning motsvaras av intern struktur för rapportering och styrning, i enlighet med fastställda ägardirektiv.

Fem rörelsesegment har identifierats: 

 • Coop Grossist. Grossistförsäljning av framför allt dagligvaror, inkl sortimentsutveckling, inköp och logistik.
 • Coop Butik. Butiksförsäljning av framför allt dagligvaror.
 • Coop Online. Onlineförsäljning av dagligvaror, inkl logistik.
 • MedMera Bank. Tillhandahåller tjänster inom lån och sparande, bland annat Coop betal- och kreditkort, kontokrediter, Coop sparkonto och Coop privatlån.
 • KF Fastigheter. Utveckling, förädling och avyttring av främst mark och projektfastigheter

Utöver ovanstående fyra segment inkluderas även Coop Online i sammanställningen, med dess jämförelsesiffror. Från och med 2020 har Coop Online upphört som ett eget rörelsesegment. Dess onlineförsäljning ingår då i stället i Coop Butik, medan logistik och IT-plattform ingår i Coop Grossist. 

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har direkt hänförbara poster inkluderats. I tillgångar och skulder inkluderas även finansiella poster.

Posten Övrigt innefattar delar av koncernen som ej ingår i identifierade segment. Framför allt avses koncerngemensamma funktioner samt dotterbolagen Vår Gård Saltsjöbaden AB och Vi Media AB. Vidare ingår här andel av finansnetto, som ej fördelats till MedMera Bank.

Vid förekommande transaktioner mellan segmenten tillämpas marknadsmässig prissättning.

Tillämpade redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer med koncernens.

Den externa nettoomsättningen avser till nästan uteslutande del varuförsäljning. Utav koncernens nettoomsättning om 38 750 mkr (35 923) är 0 mkr (0) härförbart till övriga Europa. Det finns ingen enskild kund som står för mer än 10 % av koncernens nettoomsättning. Därmed bedöms ingen större kund finnas utifrån detta kriterium. Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar om 3 383 mkr (5 327) är hänförbara till Sverige.

Coop Grossist

20202019
Resultat
Extern nettoomsättning18 29017 158
Extern nettoomsättning14 40811 976
Nettoomsättning32 69729 134
Avskrivningar och nedskrivningar–124–78
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat2266
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–777–462
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar9 4528 407
Skulder5 5344 521

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Coop Butik

20202019
Resultat
Extern nettoomsättning20 21418 155
Intern nettoomsättning410
Nettoomsättning20 21718 164
Avskrivningar och nedskrivningar–550–433
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat–200–165
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–485–414
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar4 8467 234
Skulder3 0305 189

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Coop Online

20202019
Resultat
Extern nettoomsättning292
Intern nettoomsättning27
Nettoomsättning318
Avskrivningar och nedskrivningar–6
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat–185
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–44
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar
Skulder

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

MedMera Bank

20202019
Resultat
Extern nettoomsättning93108
Intern nettoomsättning5591
Nettoomsättning149199
Avskrivningar och nedskrivningar–2–7
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat–93–79
Ränteintäkter och liknande resultatposter182135
Räntekostnader och liknande resultatposter–75–50
Övriga finansiella intäkter och kostnader2
Resultat efter finansiella poster166
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–20–10
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag–10
Tillgångar6 4384 353
Skulder5 7413 682

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

KF Fastigheter

20202019
Resultat
Extern nettoomsättning3046
Intern nettoomsättning3737
Nettoomsättning6783
Avskrivningar och nedskrivningar–17–22
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat11–4
Rörelseresultat9378
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–626
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag725
Tillgångar2 5062 416
Skulder119122

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Övrigt20202019
Resultat
Extern nettoomsättning122166
Intern nettoomsättning9994
Nettoomsättning221260
Avskrivningar och nedskrivningar–5–5
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat–843
Ränteintäkter och liknande resultatposter74111
Räntekostnader och liknande resultatposter–52–50
Övriga finansiella intäkter och kostnader1122
Resultat efter finansiella poster–61–80
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–14–6
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar4 7256 268
Skulder4 8996 462

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Elimineringar20202019
Resultat
Extern nettoomsättning
Intern nettoomsättning–14 602–12 235
Nettoomsättning–14 602–12 235
Avskrivningar och nedskrivningar
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter–33–34
Räntekostnader och liknande resultatposter3334
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag
Tillgångar–8 635–10 264
Skulder–6 021–7 650

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Total20202019
Resultat
Extern nettoomsättning38 75035 923
Intern nettoomsättning00
Nettoomsättning38 75035 923
Avskrivningar och nedskrivningar–698–550
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat11–4
Rörelseresultat–186–242
Ränteintäkter och liknande resultatposter223211
Räntekostnader och liknande resultatposter–94–65
Övriga finansiella intäkter och kostnader1222
Resultat efter finansiella poster–45–74
Övriga upplysningar
Investeringar i anläggningstillgångar ¹)–1 301–910
Investeringar i intresse­företag och gemensamt styrda företag725
Tillgångar19 33318 415
Skulder13 30212 326

¹) Avser nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Not 3:   Uppskattningar och bedömningar

Följande uppskattningar och bedömningar är de som bedöms vara de viktigaste för en förståelse av de finansiella rapporterna med hänsyn till graden av betydande bedömningar.

• Nedskrivningsprövningar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar upptas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Redovisat värde prövas närhelst händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. Beräknat nyttjandevärde utgörs av ett diskonterat kassaflöde. De viktigaste antagandena i dessa beräkningar rör tillväxttakt, vinstmarginaler, investeringsbehov och diskonteringsränta.  

För andelar i dotterföretag, innehavda av moderföretaget, görs motsvarande bedömning om det finns indikation på att värdet understiger redovisat värde.

• Medlemsprogrammet

Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”, ger kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp hos Coop eller partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt värde av ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter i försäljningen. Beräkning av verkligt värde av intjänade poäng baseras på antaganden om förväntad inlösengrad. Ny bedömning av inlösengrad och kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle.

• Värdering av underskottsavdrag

Koncernen bedömer varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för uppskjutna skattefordringar avseende skattemässiga underskottsavdrag. Dessutom bedöms möjligheten att aktivera nya uppskjutna skattefordringar avseende tidigare uppkomna skattemässiga underskottsavdrag, vilka hittills inte föranlett aktivering. Uppskjuten skattefordran är endast upptagen i de fall det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga inom överskådlig tid för utnyttjande.

Not 4:   Rörelseförvärv/-avyttringar

Redovisningsprinciper

• Allmänt

Vid upprättandet av koncernredovisningen tillämpas förvärvsmetoden. 

Förvärv av ett dotterbolag betraktas som en transaktion var igenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. 

I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna
skulder samt innehav utan bestämmande inflytande. Innehav utan bestämmande inflytande värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. 

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. När skillnaden i stället är negativ uppkommer en negativ goodwill, som löses upp baserat på orsaken till dess uppkomst.

Tilläggsköpeskilling

Är det vid förvärvstidpunkten sannolikt att köpeskillingen kommer att justeras vid en senare tidpunkt och beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt, ingår beloppet i det beräknade slutliga anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten.

Justering av värdet på tilläggsköpeskilling inom tolv månader från förvärvstidpunkten påverkar goodwill/negativ goodwill. Justering senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas i koncernresultaträkningen.

• Justering av förvärvsanalys

I det fall förutsättningarna för förvärvsanalysen är ofullständiga justeras denna för att bättre återspegla faktiska förhållanden vid förvärvstidpunkten. Justeringarna görs retroaktivt inom tolv månader efter förvärvstidpunkten. Justeringar senare än tolv månader efter förvärvstidpunkten redovisas som en ändrad uppskattning och bedömning.

Förändringar i ägarandel

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag, som redan är dotterföretag, upprättas inte någon ny förvärvsanalys eftersom moderföretaget redan har bestämmande inflytande. Eftersom förändringar i innehavet i företag som är dotterföretag enbart är en transaktion mellan ägarna redovisas inte någon vinst eller förlust i resultaträkningen, utan effekten av transaktionen redovisas enbart i eget kapital. Av denna anledning uppkommer inte goodwill.

Vid förvärv av ytterligare andelar i ett företag så att företaget blir dotterföretag upprättas en förvärvsanalys. De sedan tidigare
ägda andelarna anses avyttrade. Andelar i ett dotterföretag har förvärvats. Vinst eller förlust, beräknad som skillnaden mellan verkligt värde och koncernmässigt redovisat värde, redovisas i koncernresultaträkningen.

Avyttras andelar i ett dotterföretag eller bestämmande inflytande upphör på annat sätt, anses andelarna som avyttrade i koncernredovisningen och vinst eller förlust vid avyttringen redovisas i koncernresultaträkningen. Om andelar finns kvar efter att bestämmande inflytande har upphört redovisas dessa med det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten som anskaffningsvärde.

Förvärv/avyttring av koncernföretag under räkenskapsåret

Inom KF Fastigheter har följande förvärv och avyttringar skett:

Förvärv/avyttring av gemensamt styrda företag under räkenskapsåret

I tillägg har, under året, ett antal vilande bolag avyttrats för likvidation.

Not 5:   Nettoomsättning

Redovisningsprinciper

Intäkter redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter.

Koncernens nettoomsättning avser framför allt omsättning i butik, vilken intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. Koncernens kundlojalitetsprogram, ”Medlemsprogrammet”, ger kunder möjlighet att samla poäng i samband med inköp hos Coop eller partners. Baserat härpå kan kunden plocka ut varor och få framtida rabatter. Möjlighet finns också att lösa in poäng mot förmåner hos partners. Redovisningsmässigt fördelas verkligt värde av ersättning som erhålls vid försäljningstillfället, mellan poäng och övriga komponenter i försäljningen. Verkligt värde av intjänade poäng redovisas initialt som avsättning, varvid hänsyn tas till hur många poäng som förväntas bli inlösta totalt. Ny bedömning av inlösengrad och kundpreferens, vad gäller inlösensätt, görs vid varje bokslutstillfälle. Intäkt som fördelats till poäng redovisas i resultaträkningen när poängen löses in alternativt förfaller.

Intäkt vid partihandelsförsäljning redovisas när varorna levereras. Intäkter hänförbara till tillhandahållande av tjänster inom områden som exempelvis logistik, marknadsföring, inköp & kategoristyrning, redovisning och IT redovisas i takt med att de intjänas.

I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet av alla framtida betalningar.  

Se vidare not om segmentredovisning.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 6:   Övriga rörelseintäkter

Redovisningsprinciper

Butiker agerar ombud för ett antal företag och erhåller därmed provisionsintäkter för utförda tjänster avseende exempelvis speltransaktioner och postverksamhet. Dylik provisionsersättning redovisas såsom övrig rörelseintäkt.

Koncernen20202019
Realisationsvinst vid avyttring av rörelse/­koncernföretag7
Realisationsvinst vid av­yttring av fastigheter149100
Provisionsintäkter avseende spel, biljetter mm10882
Tjänster, inkl vidare­fakturerade kostnader17993
Hyresintäkter00
Gottgörelse från Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse197
Övrigt142160
783435

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 7:   Uppgifter om personal och ­ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare

•  Medelantalet anställda

Koncernen2020varav män2019varav män
Sverige5 49847%6 61746%
Koncernen totalt5 49847%6 61746%

Redovisning av könsfördelning i styrelse och hos ledande befattningshavare

Koncernen2020-12-31
Andel kvinnor
2019-12-31
Andel kvinnor
Styrelsen38%33%
Ledande befattningshavare38%35%

•  Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2020


2019


Löner och
andra ersättningar
Sociala kostnaderLöner och
andra ersättningar
Sociala kostnader
Moderföretaget25152530
(varav pensionskostn.) ¹) ³)(7)(24)
Dotterföretag 4)2 5689702 347967
(varav pensionskostn.)(205)(193)
Koncernen totalt2 5939852 372997
(varav pensionskostn.) ²) ³)(212)(217)

1) Av moderföretagets pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 1,5 mkr (0,7) gruppen styrelse, vd och vice vd.

2) Av koncernens pensionskostnader, exklusive särskild löneskatt, avser 9 mkr (9) gruppen styrelse, vd och vice vd.

3) Inkluderar ej förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även i det fall finansiering skett via befintligt överskott i stiftelsen. 

4) Gottgörelse har erhållits med 197 mkr ur Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse. Gottgörelsebeloppet minskar löneskatteunderlaget.

Till tidigare vd:ar i moderföretaget finns pensionsförpliktelser som säkerställts med företagsägda kapitalförsäkringar. Dessa innebär en utfästelse att utbetala pension, i överensstämmelse med marknadsvärdet om 13 mkr (14) på berörda kapitalförsäkringar.

•  Löner och andra ersättningar fördelade mellan ­styrelseledamöter m fl och övriga anställda

2020


2019


Löner och
andra ersättningar
Sociala kostnaderLöner och
andra ersättningar
Sociala kostnader
Moderföretaget1015917
(varav tantiem o.d.)(–)(–)
Dotterföretag352 533312 315
(varav tantiem o.d.)(–)(–)
Koncernen totalt452 548402 332
(varav tantiem o.d.)(–)(–)

•  Löner och andra ersättningar samt pensionskostnader till vd och övriga ledande befattningshavare i moderföretaget

Tkr
2020Lön 1)
Pensions-
kostnad 2)
Förmåner 3)
Summa
Vd Marie Nygren3 9831 695915 769
Vice vd Anders Dahlquist-Sjöberg2 681968893 738
Koncernledning, övriga (4 pers.)5 9162 2852478 448
Summa12 5804 94842717 955
Tkr
2019Lön 1)
Pensions-
kostnad 2)
Förmåner 3)
Summa
Vd Marie Nygren 4)1 743620182 381
Vice vd Anders Dahlquist-Sjöberg2 9544921083 554
Koncernledning, övriga (3 pers.)5 7662 2723088 346
Summa10 4633 38443414 281

1) Lön inklusive semesterersättning och förändring av semesterlöneskuld.

2) Inkluderar förekommande kostnad för nyintjäning av pensionsrätt, tryggad via Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, även om finansiering sker via befintligt överskott i stiftelsen. Pensionskostnad inkluderar särskild löneskatt.

3) Förekommande förmåner består i huvudsak av bilförmåner.

4) Vd:s lön, pensionskostnad och förmåner avser perioden från tillträdet den 17 juni 2019.

• Uppsägning och avgångsvederlag vd

För vd:s uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Om uppsägning sker från bolagets sida utgår, utöver lön och förmåner under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

• Pension vd

Vd tillförsäkras förutom lagfästa försäkrings- och pensionsförmåner, avtalsfästa försäkrings- och pensionsförmåner, såsom dessa är avtalade mellan KFO (från och med 2020-01-01 nytt namn FREMIA) och dess motparter. För vd tillämpas premiebestämd pensionslösning.

• Kostnadsförda ersättningar till styrelsen i moderföretaget 1)

Tkr2020
Styrelsearvode
2019
Styrelsearvode
Tommy Ohlström, ordförande 2382)1 1433)
Leif Linde, ordförande2734)
Ann-Kristine Johansson, vice ordförande1075)2896)
Maria Rudolphi, ledamot2586,7)2507)
Jan Johnsson, andre vice ordförande2776) 3078)
Maj-Britt Johansson Lindfors, ledamot 1738)
Håkan Smith, ledamot 196 182
Kenneth Östberg, ledamot 1969) 2059)
Anette Andersson, ledamot 12410)
Stig Nilsson, ledamot220229
Kristina Kamp, ledamot942877)
Britt Hansson, ledamot196187
Caroline Ullman-Hammer, ledamot2407)101
Peter Renkel, ledamot198104
Bo Jesper Josbrant, ledamot1527)
Kerstin Wallentin, ledamot105
Tobias Täpp, arbetstagarrepresentant165138
Anneli Eklöf, arbetstagarrepresentant203175
Anette Nilsson, arbetstagarrepresentant suppleant1236
Summa 3 1283 930

1) Förutom styrelsearvode erhåller samtliga ledamöter ett kombinerat sammanträdes- och inläsningsarvode. Samtliga styrelseledamöter har även rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

2) Arvode för perioden fram till KF:s stämma 2020. Beloppet inkluderar fakturerat arvode.

3) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode för ersättningsutskott samt arvode som heltidsarbetande styrelseordförande för perioden jan–apr 2019.

4) Arvodet för perioden efter KF:s stämma 2020, inkluderar förutom styrelsearvode arvode för ersättningsutskott.

5) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode för ersättningsutskott fram till KF:s stämma 2020. 

6) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode för ersättningsutskott.

7) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode för revisionsutskott.

8) Arvodet för perioden fram till KF:s stämma 2019 inkluderar förutom styrelsearvode arvode för revisionsutskott. 

9) Arvodet inkluderar förutom styrelsearvode arvode som ordförande i styrgrupp för direktanslutna medlemmar.

10) Arvodet för perioden fram till KF:s stämma 2019 inkluderar förutom styrelsearvode arvode som vice ordförande i styrgrupp för direktanslutna medlemmar.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare i moderföretaget

Med ledande befattningshavare i moderföretaget, som redovisas i denna not, avses vd, vice vd samt övriga befattningshavare ingående i koncernledningen. Nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes på föreningsstämman 2020. Lönesättningen ska vara konkurrenskraftig och medverka till att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt, men inte vara löneledande. Ersättningen ska återspegla befattning, ansvar, kompetens, prestation och erfarenhet. Huvudprincipen är fast ersättning.

• Pension

Vd i KF ska som huvudregel omfattas av premiebestämd tjänstepension genom anslutning till kollektivavtalad tjänstepension inom ITP1. Pensionsåldern är 65 år och pensionsgrundande lön är kontant utbetald lön. ITP1 omfattar ålders- och sjukpension, premiebefrielseförsäkring samt efterlevandeskydd i eget val.

För KF:s vd kan särskild överenskommelse träffas om tilläggspremie för ålderspension. Den totala pensionspremien för ålderspension får maximalt uppgå till 35% av fast lön upp till 500 tkr per månad, inklusive grundpremien inom ITP1. Lön över 500 tkr per månad ger ingen rätt till tilläggspremie, utöver ordinarie premie om 30% enligt ITP1.

• Uppsägning och avgångsvederlag ledande befattningshavare

Vid uppsägning från ledande befattningshavares sida gäller en uppsägningstid om högst sex månader. Anställningen kan sägas upp av arbetsgivaren med sex månaders uppsägningstid. Avgångsvederlag kan utgå med maximalt 12 månadslöner. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och ny lön från annan anställning eller ersättning från eget företag avräknas. Avgångsvederlag är ej pensionsmedförande eller semesterlönegrundande.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 8:  Avskrivningar, nedskrivningar och återförda nedskrivningar

• Rader i resultaträkning som inkluderar avskrivningar, nedskrivningar och återförda nedskrivningar

Koncernen20202019
Kostnad för sålda varor–33–32
Försäljningskostnader–662–510
Administrationskostnader2–4
Övriga rörelsekostnader–4–4
–697–500

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 9:   Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncernen20202019
PWC
Revisionsuppdrag88
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget1
Skatterådgivning0
Andra uppdrag216
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag0

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 10:   Operationell leasing

Redovisningsprinciper

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen2020-12-312019-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara
operationella leasingavtal
Inom ett år1 1381 067
Mellan ett och fem år3 4183 052
Senare än fem år3 1571 408
7 7135 527
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter20202019
1 2291 159

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare hänför sig framför allt till hyra av butiks- och lagerlokaler. Inom koncernen finns ett stort antal hyreskontrakt för butiker och övriga lokaler som till sin karaktär skiljer sig åt vad gäller till exempel avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift. I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en omsättningsbaserad del.

• Leasingavtal där företaget är leasegivare

Koncernen2020-12-312019-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år6133
Mellan ett och fem år21686
Senare än fem år22118
498137
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter20202019
11

De operationella leasingavtalen där företaget är leasegivare hänför sig framför allt till uthyrning av butikslokaler. Hyreskontrakten skiljer sig åt vad till exempel avser avtalstider och indexuppräkningar. De flesta avtal kan vid leasingperiodens slut förlängas. I vissa hyresavtal ingår en variabel avgift som utgörs av en omsättningsbaserad del .

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 11:   Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Redovisningsprinciper

Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade överrespektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/upplösning av negativ goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde.

När koncernens andel av redovisad förlust överstiger redovisat värde på andelarna i intresseföretagets egna kapital, reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning  för förlust sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör en del av nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas bara om koncernen har lämnat garantier för att täcka dem.

Ett gemensamt styrt företag är ett joint venture som inbegriper bildandet av ett aktiebolag, handelsbolag eller någon annan form av företag i vilket varje samägare äger andelar. Joint venture är ett avtalsbaserat samarbete där två eller flera parter gemensamt bedriver en ekonomisk verksamhet och har ett gemensamt bestämmande inflytande över verksamheten. Innehav i gemensamt styrt företag redovisas enligt kapitalandelsmetoden.

• Andelar i intresseföretag

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början129119
Avyttring0
Aktieägartillskott8
Årets andel i intresseföretags resultat0–1
Redovisat värde vid årets slut129129

• Specifikation av koncernens innehav av andelar i intresseföretag

Intresseföretagorg nrsäte
2020-12-31Andelar/-
­antal i % ¹)
Kapital-
andelens
värde i
koncernen
2019-12-31Andelar/-
­antal i % ¹)
Kapital-
andelens
värde i
koncernen
Indirekt ägda
Norra Backaplan Bostads AB556743-0276Göteborg3312933129
129129
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

• Andelar i gemensamt styrda företag

Koncernen2019-12-312018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början1239
Förvärv5
Aktieägartillskott2
Avyttring–6
Årets andel i gemensamt styrda företags resultat0–3
Årets utdelning–31
Redovisat värde vid årets slut512

• Specifikation av koncernens innehav av andelar i gemensamt styrda företag

Gemensamt styrda företag org nrsäte
2020-12-31Andelar/-
­antal i % ¹)
Kapital-
andelens
värde i
koncernen
2019-12-31Andelar/-
­antal i % ¹)
Kapital-
andelens
värde i
koncernen
Indirekt ägda
Bostadsutveckling Kungens Kurva AB559056-7888Stockholm500505
Bro Markutveckling AB556803-3079Strängnäs505505
Ljusta Projektutveckling KB969700-6188Ljusta0501
Övriga, vilande eller av mindre betydelse01
512
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 12:   Finansiella poster

Redovisningsprinciper

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida kassaflödena under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas. 

• Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncernen20202019
Ränteintäkter44
Utdelningar1114
Nedskrivningar–4–2
Återföring nedskrivningar510
Övrigt00
1726

• Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen20202019
Ränteintäkter200209
Utdelningar0
Valutakursresultat19-4
Realisationsresultat 2
Återföring av nedskrivning2
Övriga finansiella intäktsposter00
219209

• Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen20202019
Räntekostnader, övriga–51–31
Nedskrivningar–33–27
Övriga finansiella kostnadsposter–10–8
–94–67

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 13:   Inkomstskatter

Redovisningsprinciper

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Uppskjutna skatteskulder som uppstått vid rena substansförvärv nuvärdeberäknas om värdet på den uppskjutna skatteskulden är en väsentlig del av affärsuppgörelsen och det finns ett dokumenterat samband mellan köpeskillingen och köparens värdering av den uppskjutna skatteskulden. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje
balansdag.  

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. 

Koncernen20202019
Aktuell skatt–1
Uppskjuten skatt–643
–642

• Avstämning av effektiv skatt

Koncernen%2020
Belopp
%2019
Belopp
Resultat före skatt–45–74
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget21,4%1021,4%16
Av-/nedskrivning av koncernmässig goodwill–19–13
Andra icke-avdragsgilla kostnader–32–27
Ej skattepliktiga intäkter5154
Skatteeffekt försäljning av aktier, fastighet och bostadsrätt –9318
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt–45
Effekt av ändrade skattesatser och skatteregler19
Justering av skatt i intresseföretag och gemensamt styrda företag0–1
Redovisad effektiv skatt–642

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.

Koncernen
2020-12-31Uppskjuten
skatte-fordran
Uppskjuten skatteskuld
Netto
2019-12-31Uppskjuten
skatte- fordran
Uppskjuten skatteskuld
Netto
Temporära skillnader
Anläggningstillgångar, inkl ev obeskattade reserver12121697
Avsättningar och långfristiga skulder8899
Skattemässigt underskottsavdrag446446506506
Uppskjuten skattefordran/skuld4664665319522
Kvittning–9–9
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)466466522522

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår totalt till 4 888 mkr (5 208). Av detta belopp har 2 086 mkr (2 086) beaktats vid beräkning av uppskjuten skattefordran. 

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 14:   Immateriella anläggningstillgångar

Redovisningsprinciper

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Vid redovisning av internt upparbetade immateriella tillgångar tillämpas aktiveringsmodellen. Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter (t ex material och löner). Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Vid förvärv av strategisk karaktär, till exempel för att få tillgång till nya marknader, tillämpas för goodwill en avskrivningstid på upp till 10 år. 

För internt upparbetade immateriella tillgångar, som har aktiverats från och med 2016, görs en omföring inom eget kapital. Motsvarande belopp förs från fritt eget kapital till bunden fond för utvecklingsutgifter. Fonden löses upp i samma takt som avskrivningar, nedskrivningar och avyttringar.

Tillämpade avskrivningstider Nyttjande-
period

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten3–5 år

Förvärvade immateriella tillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter3–10 år
Hyresrätter och liknande rättigheter5–7 år
Goodwill5–10 år

• Nedskrivning

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av nedskrivning kan ske. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används  återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. 

• Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början488405
Övriga investeringar 11640
Avyttringar och utrangeringar0–22
Omklassificeringar15465
758488
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–308–261
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar0–17
Omklassificeringar6
Årets avskrivning–100–64
–402–308
Redovisat värde vid årets slut356180

• Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början2525
Rörelseförvärv1
Övriga investeringar57
Omklassificeringar–1
8225
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–18–15
Årets avskrivning–7–3
–25–18
Redovisat värde vid årets slut577

• Hyresrätter och liknande rättigheter

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början179
Rörelseförvärv8
Avyttringar och utrangeringar–8
917
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–13–9
Rörelseförvärv–3
Avyttringar och utrangeringar–8
Årets avskrivning0–1
–9–13
Redovisat värde vid årets slut04

• Goodwill

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början1 453380
Rörelseförvärv1 080
Avyttringar och nedläggning av verksamhet–6
Omklassificeringar–7
1 4471 453
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–312–258
Avyttringar och nedläggning av verksamhet6
Omklassificeringar7
Årets avskrivning–91–61
–397–312
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–101–101
Avyttringar och nedläggning av verksamhet–561
–662–101
Redovisat värde vid årets slut3881 040

• Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Förskott vid årets början552146
Förändring via förvärv/avyttring av dotterföretag214475
Omklassificeringar–160–64
Årets nedskrivningar–4
Redovisat värde vid årets slut606552

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 15:   Materiella anläggningstillgångar

Redovisningsprinciper

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivning sker linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Låneutgifter belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av materiell anläggningstillgång redovisas i resultaträkningen
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Realisationsresultat beräknas med beaktande av avdrag för direkta försäljningskostnader.

Tillämpade avskrivningstider Nyttjande-
period
Byggnader10–100 år
Markanläggning
Nedlagda utgifter på annans fastighet max 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar5–10 år
Inventarier, verktyg och installationer3–20 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på:Nyttjande-
period

Byggnader
Stomme, inkl grund100 år
Stomkomplettering25 år
Fasad50–75 år
Fasad-/stomkomplettering, ytskikt10 år
Installationer, allmänna för fastighet25 år
Normal hyresgästanpassning, byggnadKontraktstid
Byggnadsinventarier:
Installationer, specifika för verksamheten25 år
Normal hyresgästanpassning, byggnadsinventarierKontraktstid

• Nedskrivning

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. För tillgångar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används  återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

 

• Leasing

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till ett företag i KF-koncernen klassificeras i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde.

Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Räntekostnader fördelas därmed över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden.

• Byggnader och mark

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början2 797788
Nyanskaffningar037
Rörelseförvärv2 142
Avyttringar och utrangeringar–2 500–170
Omklassificeringar–2
2952 797
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–638–231
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar–368
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar49811
Omklassificeringar2
Årets avskrivning –28–50
–166–638
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början–166–144
Rörelseförvärv–28
Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar138
Under året återförda nedskrivningar56
–23–166
Redovisat värde vid årets slut1061 993

• Varav mark och markanläggning

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden61292
Ackumulerade avskrivningar–27–32
Ackumulerade nedskrivningar–7–7
Redovisat värde vid årets slut27253

• Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början461930
Vid årets slut171461

Marknadsvärdet av helägda förvaltningsfastigheter per 31 december 2020 uppgick till 171 Mkr (461). Fastigheterna är till sin karaktär främst mark och/eller projektfastigheter. Marknadsvärdet har fastställts genom interna och externa värderingar. Byggrätter/mark har värderats utifrån bedömt marknadsvärde per kvadratmeter byggrätt i de fall det finns fastställda byggrätter enligt detaljplan. Om detaljplan saknas för en fastighet har ett riskavdrag gjorts utifrån bedömda förutsättningar för att erhålla byggrätter enligt detaljplan. För bebyggda projektfastigheter används bedömt värde per kvadratmeter byggrätt efter avdrag för rivningskostnader och övriga kostnader. Till detta läggs initialt återstående driftnetto av befintliga hyresavtal under kalkylperioden. Projektfastigheter värderas utifrån det uppskattade värdet av genomfört projekt med avdrag för kvarstående investeringar och ett bedömt riskpåslag, inklusive i vissa fall även en kompletterande sammanräkning av de upparbetade investeringarna i projektet.

• Nedlagda utgifter på annans fastighet

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början243
Rörelseförvärv243
Avyttringar och utrangeringar–109–9
Omklassificeringar39
164234
Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början–175
Rörelseförvärv–176
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar1017
Omklassificeringar–36
Årets avskrivning–10–6
–120–175
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–18
Rörelseförvärv–17
Under året återförda nedskrivningar1
Årets nedskrivningar–2
–18–18
Redovisat värde vid årets slut2641

• Maskiner och andra tekniska anläggningar

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början6261
Nyanskaffningar11
Avyttringar och utrangeringar0
6362

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–59–58
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar0
Årets avskrivning–1–1
–60–59
Redovisat värde vid årets slut33

• Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början3 5164 3843 727
Nyanskaffningar510360
Rörelseförvärv676
Avyttringar och utrangeringar–945–427
Omklassificeringar248
3 9514 384

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–2 804–2 257
Rörelseförvärv–534
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar795400
Omklassificeringar35
Årets avskrivning–454–413
–2 428–2 804

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början–124–176
Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar94
Under året återförda nedskrivningar5459
Årets nedskrivningar–66–11
–127–124
Redovisat värde vid årets slut1 3961 456

• Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Koncernen2020-12-312019-12-31
Vid årets början5193
Avyttringar och utrangeringar–13–28
Omklassificeringar–40–48
Investeringar44634
Redovisat värde vid årets slut44451

Not 16:   Fordringar hos gemensamt styrda företag

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början10129
Tillkommande fordringar872
Reglerade fordringar–9
Redovisat värde vid årets slut100101

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 17:   MedMera Bank

MedMera Banks uppdrag är att erbjuda bra och konkurrenskraftiga ut- och inlåningsprodukter till privatkunder. Låneprodukten, Coop Privatlån, erbjuder utlåning till kunder utan säkerhet upp till 350 000 kr. Räntan på Coop Privatlån är rörlig och sätts individuellt. Sparprodukten, Coop Spara, vänder sig till privatpersoner och erbjuder ett sparande med rörlig ränta till en av marknadens bästa räntor.

Utlåning2020-12-312019-12-31
Utlåning till kreditinstitut (kortclearingsfordran)
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde
Högst 1 år910304
910304

Utlåning till allmänhet
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde
Högst 1 år768555
Längre än 1 år men högst 5 år 2 6151 882
Längre än 5 år 2 1281 378
5 5123 815
Summa utlåning6 4224 118
Osäkra lånefordringar2020-12-312019-12-31

Utlåning till allmänhet
Osäkra lånefordringar97
Reserverat–9–7
00
Förfallna lånefordringar2020-12-312019-12-31

Utlåning till allmänhet
Förfallna 60 dagar eller mindre50835
Förfallna mellan 60 dagar och 90 dagar66
Förfallna mellan 90 dagar och 180 dagar0
Förfallna mellan 180 dagar och 360 dagar00
51440
Inlåning2020-12-312019-12-31

Inlåning från allmänhet
Avtalsenligt odiskonterat kassaflöde
Högst 1 år5 5062 731
Längre än 1 år men högst 5 år 36
5 5062 767

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 18:   Andra långfristiga värdepappersinnehav

Utlåning2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början222265
Tillkommande tillgångar34
Avgående tillgångar–15–45
Omklassificeringar–2
210222

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början–94–104
Avgående tillgångar0
Omklassificeringar2
Under året återförda nedskrivningar410
Årets nedskrivningar–2–2
–92-94
Redovisat värde vid årets slut117128

Not 19:   Finansiella instrument och riskhantering

Redovisningsprinciper

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Kortfristiga räntebärande placeringar, omsättningsaktier inklusive fondandelar och derivat värderas kollektivt enligt den sk portföljmetoden till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

• Kundfordringar och övriga fordringar 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar. Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. Fordringar som är räntefria eller som löper med en ränta som avviker från marknadsräntan och som har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till diskonterat nuvärde. Tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet på dessa redovisas till nominellt belopp utan diskontering.

• Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Koncernens värdepappersportfölj ingår i posten korfristiga placeringar. Häri ingående instrument utgörs av räntebärande placeringar, omsättningsaktier inklusive fondandelar och derivat. Derivatinstrument utgörs bland annat av terminskontrakt och swappar som utnyttjas för att täcka risker för valutakursförändringar och för exponering av ränterisker. För de instrument som ingår tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Detta innebär att vid prövning av lägsta värdets princip avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom portföljen.

• Andra långfristiga värdepappersinnehav

Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om ett nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna värderas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

• Låneskulder och leverantörsskulder

Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

• Derivatinstrument för vilka säkringsredovisning inte tillämpas

Dotterbolagens valutarisker säkras, med vissa avvikelser, mot koncernens internbank (MedMera Bank AB). Internbanken aggregerar sedan valutarisken i koncernen och säkrar denna mot externa motparter. Dotterbolagens import och export av varor i utländsk valuta som är kontrakterade och där pris, volym och leveranstidpunkt är fastställda ska säkras i sin helhet. Dotterbolag har även rätt att, i samråd med finansavdelningen, valutasäkra inköpsavtal utöver orderläggning i syfte att säkerställa vinstmarginaler och marknadsandelar. Vidare skall balansexponering från nettotillgångar/skulder i andra valutor, förutom genom eget kapital i dotter och intressebolag, valutasäkras (förutom avvikelser enligt placeringspolicy).

Om det bedöms vara lägligt att justera koncernens ränterisk på total nivå kan KF använda sig av räntederivat.

Derivatinstrument värderas i enlighet med lägsta värdets princip d v s endast utestående derivatinstrument med negativt värde redovisas i balans- och resultaträkningen.

• Derivatinstrument för vilka säkringsredovisning tillämpas

Dotterbolagens valutarisker säkras, med vissa avvikelser, mot koncernens internbank (MedMera Bank AB). Internbanken
aggregerar sedan valutarisken i koncernen och säkrar denna mot externa motparter. Dotterbolagens import och export av varor i utländsk valuta som är kontrakterade och där pris, volym och leveranstidpunkt är fastställda ska säkras i sin helhet. Dotterbolag har även rätt att, i samråd med finansavdelningen, valutasäkra inköpsavtal utöver orderläggning i syfte att säkerställa vinstmarginaler och marknadsandelar. Vidare skall balansexponering från nettotillgångar/skulder i andra valutor, förutom genom eget kapital i dotter och intressebolag, valutasäkras (förutom avvikelser enligt placeringspolicy).

Om det bedöms vara lägligt att justera koncernens ränterisk på total nivå kan KF använda sig av räntederivat. 

Derivatinstrument  värderas i enlighet med lägsta värdets princip, det vill säga endast utestående derivatinstrument med negativt värde redovisas i balans-och resultaträkningen.  

• Derivat och finansiell riskhantering

KoncernenTillgångar
2020-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
2019-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas
Elderivat92
Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 1
93
KoncernenSkulder
2020-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
2019-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 75
75

• Principer för finansiering och finansiell riskhantering

Hanteringen av finansiella risker och kassaflöden är centraliserad för att uppnå ändamålsenlig kontroll, utnyttja stordrifts-fördelar och uppnå fördelaktiga villkor på de finansiella marknaderna. Finansverksamheten i koncernen hanteras av MedMera Bank AB på uppdrag av moderföretaget, och regleras av koncernens finanspolicy. Finansverksamheten inom MedMera Bank AB regleras av separata policys och är tillsynspliktig under Finansinspektionen.

Finansverksamheten bär det direkta ansvaret för alla räntebärande poster i balansräkningen, för koncernens aktiviteter mot banker och på de finansiella marknaderna. Finansverksamheten ska understödja koncernens operativa verksamhet genom att på ett proaktivt sätt delta och stödja i alla finansrelaterade frågeställningar inom koncernen, med en klar målsättning att:

 • • Tillföra ett bestående mervärde för hela koncernen
 • • Identifiera, mäta och hantera de finansiella risker som uppstår från koncernens verksamhet för att därigenom supportera koncernens operativa målsättningar
 • • Erbjuda god service på det finansiella området gentemot dotterbolag, KF:s ledning och konsumentföreningar
 

• Finansiering

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga kapitalförsörjningen och begränsa såväl likviditets- som refinansieringsrisken. Upprätthållandet av en tillräcklig betalningsreserv i form av kassa och/eller outnyttjade kreditfaciliteter är av central betydelse. Koncernens finansieringskällor utgörs i huvudsak av insatskapital, inlåning via MedMera Bank, extern inlåning via koncernens cashpool samt övrigt eget kapital.

Refinansieringsris

Med refinansieringsrisk avses risken för att kostnaderna blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska förlängas, samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. Refinansieringsrisken är nära knuten till likviditetsrisken, vilken beskrivs i nästa avsnitt.

Det är koncernens policy att uppnå stabilitet i den långsiktiga kapitalförsörjningen och därmed begränsa refinansieringsrisken. Detta betyder att koncernen ska upprätthålla en tillräckligt stor likviditetsreserv, ha en jämn förfallostruktur på lån och faciliteter över tid, samt uppnå diversifiering mellan finansieringsformer och marknader. Refinansieringsrisk är direkt kopplad till den finansiella risken. Då koncernens finansiella ställning är god och nettoskuldsättningen är positiv är betydelsen av jämn förfallostruktur och diversifiering enligt ovan av marginell betydelse. Om situationen förändras och koncernen utvecklas till att bli nettolåntagare skall detta ses över.

Likviditetsrisk

Den kortsiktiga kapitalförsörjningen syftar till att vid var tid säkerställa koncernens betalningsförmåga genom att hålla en tillräcklig betalningsberedskap eller likviditetsreserv. Likviditetsreserven definieras som likvida medel, finansiella placeringar som kan omvandlas till likvida medel inom 3 bankdagar, samt garanterade ej utnyttjade kreditfaciliteter. 

Likviditetsbrist kan uppstå inom KF genom oförutsedda uttag ur MedMera Bank och koncernens cashpooler. Likviditetsutvecklingen följs upp dagligen.

Koncernens finanspolicy föreskriver att likviditetsreserven vid var tid ska täcka:

 • • Estimerade nettoinvesteringar kommande 6 månader
 • • Normala kassaflödesvariationer inom koncernen
 • • En extra buffert för att täcka betalningsförmågan vid en stressad likviditetssituation

Likviditetsreserven ska vid var tid uppgå till minimum 1 000 mkr utöver planerade nettoinvesteringar.

Per den 31 december 2020 uppgick koncernens likvida medel, inklusive räntebärande kortfristiga placeringar, till 4 625,4 mkr (3 576). Detta inkluderar MedMera Banks likviditetsreserv på 538 mkr, vilken inte är tillgänglig för koncernen på grund av banklagstiftning. Vid årsskiftet hade koncernen bankkrediter på 50 mkr (0).

• Ränterisk

En förändring av marknadsräntor påverkar koncernens resultaträkning. Både räntebärande skulder och tillgångar är exponerade för ränterisk. Hur snabbt en varaktig ränteförändring får genomslag i koncernens finansnetto beror på ränte-bindningstiden, det vill säga när i tiden som räntevillkoren förlängs.

Koncernen är för närvarande nettoplacerare, det vill säga finansiella tillgångar överstiger finansiella skulder. Ränterisken är därför kopplad till de finansiella tillgångarna. Koncernen har tre portföljer med placeringar som regleras i separata policys för KF ekonomisk Förening, MedMera Bank samt Coop Sverige.

Enligt koncernens finanspolicy skall alla placeringar vara denominerade i svenska kronor (SEK). Den genomsnittliga durationen för de externa finansiella placeringarna i KF ekonomisk Förening får maximalt uppgå till 6 månader (6 månader). Vid årsskiftet var durationen 4,4 månader (3 månader), vilket motsvarar en ränterisk på 9,9 mkr (6,3) beräknat utifrån ett 1% skift i avkastningskurvan. I MedMera Bank är innehaven uppdelade i en likviditetsportfölj och en likviditetsreserv. Likviditetsportföljen har en benchmarkduration på 1,0 år. Ränterisken tillåts avvika från benchmarkrisken med 15 mkr beräknat som ett 1% skift i avkastningskurvan. Vid årsskiftet var durationen för samtliga placeringar i MedMera Bank 1,3 år (0,7 år), vilket motsvarar en ränterisk på 19,5 mkr (4,1) beräknat som ett 1 % skift i avkastningskurvan. Den genomsnittliga durationen för de externa finansiella placeringarna i Coop Sverige ska vara 2–4 år (2–4 år), med ett benchmark på 3 år (3 år). Vid årsskiftet var durationen 2 år (2,3 år), vilket motsvarar en ränterisk på 8,5 mkr (16,6 mkr) beräknat som ett 1 % skift i avkastningskurvan.

Total duration för koncernens samlade externa finansiella placeringar uppgick till 0,81 år (0,71).

Räntebindning,
Mkr
31 dec 20200–3 mån
3–6 mån
6–12 mån
1–5 år
över 5 år
Totalt
Räntebärande tillgångar8 5153512531 5445410 718
Räntebärande skulder6 8886 888
Netto1 6263512531 544543 829

För att reducera ränterisken och skydda koncernens resultat mot en eventuell ränteförändring får räntederivat användas.

Valutarisk

KF-koncernen är i sin verksamhet exponerad mot förändringar av växelkurser. Denna exponering uppkommer från inköp respektive försäljning i främmande valutor (transaktionsexponering) och från nettotillgångar/skulder i andra valutor än koncernens konsolideringsvaluta (omräkningsexponering). Förändringar i valutakurser påverkar därmed både koncernens resultat- och balansräkning. Det är koncernens policy att minska denna exponering. 

Valutarisk indelas vanligen i transaktionsexponering och om-räkningsexponering.

Transaktionsexponering

Med transaktionsexponering för KF-koncernen avses kontrakterade inköp, det vill säga order till leverantörer där pris, volym och betalningstidpunkt är fastställd. Transaktionsexponering ska valutasäkras för att säkerställa förväntade marginaler, minska osäkerheten i resultaträkningen och därmed öka prognossäkerheten. Dotterbolagens valutasäkringar görs via MedMera Bank med hjälp av koncerninterna transaktioner som sedan MedMera Bank i sin tur säkrar mot externa motparter. Det är koncernens policy att säkra 100 % av transaktionsexponeringen. 

Valutakursexponeringar i balansräkningsposter säkras med hjälp av utjämnande balansposter eller derivatinstrument. Innehav av noterade aktier och aktiefonder samt onoterade innehav i utländsk valuta valutasäkras inte. Balansräkningsposter i utländsk valuta finns i MedMera Bank förutom onoterade innehav i utländsk valuta som finns i KF Invest. 

Nedan redovisas koncernens valutaexponering per den 31 december 2020 i lokal valuta, samt omräknade till SEK.

Omräkningsexponering

Koncernens omräkningsexponering är risken för att förändringar i valutakurser får en negativ effekt vid omräkning av de utländska dotterföretagens balans- och resultaträkningar till svenska kronor. Omräkningsexponering är en redovisnings-mässig risk som uppstår vid konsolideringen av koncernens balansräkning, men som därmed också påverkar finansiella nyckeltal och -financial covenants. 

KF-koncernens omräkningsexponering är i dagsläget av begränsad omfattning och därför är även påverkan på nyckeltal
liten. Det är koncernens policy att inte säkra omräkningsexponeringen.

ValutaTransaktions­-
exponering
(mn lokal valuta)
Räntebärande
tillgångar och
skulder
Noterade aktier
och aktiefonder
samt onoterade
innehav
Derivat-­
kontrakt mot
­extern motpart
(mn lokal valuta)
Nettoexponering
(mn lokal valuta)
Nettoexponering
i SEK (mn SEK)
DKK–26,51,60,026,51,62,2
EUR–224,70,90,3226,61,111,1
NOK–15,20,00,015,20,00,0
USD–3,00,13,33,03,327,1
40,4

• Elprisrisk

Elprisrisk definieras som risken att KF-koncernens resultat- och balansräkning påverkas negativt vid förändrade marknadspriser på elkraft. KF-koncernen har en elprisrisk genom elförbrukning i Coop Butiker & Stormarknader, Coop Logistik och i KF Fastigheter. Det är koncernens policy att säkra elprisrisken för innevarande år plus 3 år genom handel med elderivat.
202120222023
Prognosticerad årsförbrukning MWh:369 543413 742413 742
Elderivat MWh:199 444180 45635 040
Säkringsgrad %:54%44%8%

Utestående elderivat säkringsredovisas i enlighet med K3, kapitel 11.

• Övrig marknadsrisk

Övrig marknadsrisk definieras som risken för att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändrade marknadspriser orsakade av andra faktorer än de som redan är beskrivna i denna not.

KF:s innehav i noterade aktier uppgick vid årsskiftet till 0 mkr (0), innehav i riskkapitalbolag, onoterade aktier och övriga långfristiga finansiella placeringar uppgick till 308 mkr (184). 

KF och MedMera Bank begränsar övrig marknadsprisrisk genom ett detaljerat regelverk avseende diversifiering, motparts- och kreditrisker i KF:s finanspolicy respektive MedMera Banks finanspolicy.

• Kredit- och motpartsrisk

KF är exponerad mot kreditrisk genom sina placeringar i obliga-tioner och andra räntebärande instrument och genom inlåning/ deposits i banker. Kreditrisken ska begränsas genom att placeringar och inlåning i bank endast får genomföras med motparter som har hög kreditvärdighet (investment grade eller motsvarande).

Vidare har KF exponering mot konsumentföreningar till följd av utlåning. Sådan utlåning får därför endast göras efter noggrann kreditbedömning. Dessutom har KF endast en begränsad kreditrisk i kundfordringarna, vilket är en naturlig följd av verksamhetens karaktär. 

Kreditrisk finns också hos MedMera Bank genom utlåning till allmänheten i form av utnyttjade kortkrediter och blancolån. För ytterligare information, se MedMera Banks årsredovisning. 

Den största enskilda kreditexponeringen per den 31 december 2020 var gentemot Swedbank. Marknadsvärdet var totalt 1284 mkr, varav 464 mkr i säkerställda obligationer. 

Motpartsrisker är de kreditrisker som uppstår genom positiva marknadsvärden i finansiella kontrakt på valuta-, ränte-, aktie- och elmarknaderna. Motpart i dessa transaktioner är banker, fondkommissionärer och elhandelsbolag, såvida de finansiella kontrakten inte är clearade på en börs (central counterparty clearing). 

KF:s motpartsrisk begränsas genom att finansiella transaktioner endast görs med godkända motparter och att transaktionerna så långt som det är möjligt clearas på en börs. KF strävar efter att fördela finansiella transaktioner mellan flera motparter. Den kreditrisk som uppstår genom finansiella derivatkontrakt som ej clearas på en börs, ska reduceras genom ISDA-avtal, för att där igenom möjliggöra kvittning av skulder och fordringar vid motpartens obestånd.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 20:   Andra långfristiga fordringar

Koncernen2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början2 7962 183
Ändrad redovisningsprincip0
Tillkommande fordringar3 2152 000
Reglerade fordringar–1 789–1 311
Omklassificeringar–120–76
Årets valutakursdifferenser0
4 1022 796
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början–14–16
Under året återförda nedskrivningar12
–13–14
Redovisat värde vid årets slut4 0892 782

Not 21:   Varulager mm

Redovisningsprinciper

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Inkuransrisker har därvid beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen (FIFU). I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 22:   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen2020-12-312019-12-31
Förutbetalda hyror432313
Bonus från leverantörer201279227
Förutbetalda IT-kostnader5151
Upplupna ränteintäkter13797
Övriga upplupna intäkter93422
Övriga poster 9677
Redovisat värde vid årets slut1 029787

Not 23:   Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Redovisningsprinciper

• Avgiftsbestämda planer 

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag. KF har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld. 

• Förmånsbestämda planer

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Vid redovisning av förmånsbestämda planer tillämpas de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. Förmånsbestämda planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse, så beräknas en avsättning och årlig kostnad utifrån nuvärdet av den intjänade framtida förmånen. I de fall stiftelsens förvaltningstillgångar överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Nettot av ränta på pensionsskuld och förväntad avkastning på tillhörande förvaltningstillgångar redovisas i finansnettot. Övriga komponenter redovisas i rörelseresultatet.

I de fall pensionsförpliktelserna uteslutande är beroende av värdet på en ägd kapitalförsäkring redovisas pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde. Kapitalförsäkringen, vilken ställs som säkerhet för givet pensionslöfte, redovisas som finansiell anläggningstillgång.

• Ersättningar vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. 

Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

• Pensionsförmåner

KF har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. Enligt avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en extern part och har inte några förpliktelser att betala ytterligare avgifter. De förmånsbestämda planerna innebär att den anställde garanteras en pension motsvarande en viss procentsats av slutlönen vid full tjänstetid.

Ersättningar efter avslutad anställning i Sverige är en kombination av både avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer. Alla planer för kollektivanställda är avgiftsbestämda. Tjänstemän omfattas av den förmånsbestämda KTP-planen, bestående av ålders-, sjuk- och familjepension samt av den avgiftsbestämda ITPK-planen, vilket är en kompletterande ålderspension. Åtagandet inom ramen för KTP-planen är till största del fonderat via Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse, kompletterat med kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. Tillgångarna i stiftelsen är avskilda från KF. Åtagandet för KTP-planens sjuk- och familjepension finansieras via försäkringslösning.

Med verkan från 2009 ändrades KTP-planen. Den nya planen, ITP1/KTP1, är avgiftsbestämd och är öppen för nya deltagare i KTP-planen, medan nuvarande deltagare fortsätter i den gamla planen. KF betalar premier för anställd, som omfattas av ITP1/KTP1, och den anställde väljer förvaltare. Denna plan är öppen för tjänstemän födda 1981 eller senare samt för så kallade tio-taggare (lön överstigande 10 ibb). 

Folksam beräknar, enligt uppdrag, pensionsskulden för de företag inom KF-koncernen som har tryggat förmånsbestämda pensionsförpliktelser i stiftelsen. Utifrån denna beräkning samt beräkning av förvaltningstillgångarnas värde fakturerar Konsumentkooperationens pensionsstiftelse arbetsgivaren månadsvis så att avsättningarna motsvarar skulden vid varje årsskifte. Pensionsskuldens storlek bestäms av faktorer som ålder, lön, tjänstetid, pensionsålder, kön, förväntad återstående livslängd och diskonteringsränta. 

Pensionsstiftelsens tillgångar förvaltas av den gemensamma avdelningen Kapitalförvaltning inom Folksam. Sammansättningen av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och specialplaceringar syftar till att uppnå önskat realt avkastningsmål, med god riskdiversifiering. Stiftelsens styrelse ansvarar för förvaltningen av stiftelsens förvaltningstillgångar.

I tillägg förekommer, i begränsad omfattning, direktpensionslösningar som  säkerställts med företagsägd kapitalförsäkring.

Kostnad för pensioner, tryggad via stiftelsen, delas upp i en del som ingår i rörelseresultatet och en del som ingår i finansiella  poster.

Not 24:   Avsättningar för skatter

Avsättningar för skatter för aktuellt år består av särskild löneskatt på pensionsförpliktelser, vars utfall är beroende på värdet av ägd kapitalförsäkring.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 25:   Övriga avsättningar

Redovisningsprinciper

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag. När effekten av tidpunkten för betalning är väsentlig, beräknas avsättningen genom diskontering av förväntat framtida kassaflöde till ett nuvärde.

En avsättning för förlustkontrakt, för KF:s del framför allt avseende operationella leasingkontrakt, redovisas när förväntade ekonomiska fördelar som beräknas erhållas från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga utgifterna för att infria åtagandena enligt kontraktet. 

En avsättning för omstrukturering av verksamhet redovisas när det föreligger en legal eller informell förpliktelse, vilket innebär att företaget har en fastställd och utförlig omstruktureringsplan och de som berörs har en välgrundad uppfattning om att omstruktureringen kommer att genomföras.

Koncernen2020-12-312019-12-31
Omstruktureringsåtgärder4422
Garantiåtaganden09
Kundlojalitetsprogram246246
Övrigt 1)231220
Redovisat värde vid årets slut521498

1) Inkluderar åtaganden relaterat till avyttringar av fastigheter

Avsättning för omstruktureringsåtgärder avser framför allt gjorda avsättningar för hyreskostnader avseende ej nyttjade lokaler, relaterat till Coop Butik. Viss återföring av tidigare avsättningar har kunnat ske som resultat av förändrade marknadsförutsättningar och bedömningar om framtiden för enskilda marknadsplatser.

Koncernen
Omstruktureringsåtgärder
2020-12-312019-12-31
Redovisat värde vid årets början2253
Avsättningar som gjorts under året 1)5610
Belopp som tagits i anspråk under året–29–29
Outnyttjade belopp som har återförts under året–5–12
Redovisat värde vid årets slut4422
Garantiåtaganden2020-12-312019-12-31
Redovisat värde vid årets början94
Rörelseförvärv13
Belopp som tagits i anspråk under året–7
Outnyttjade belopp som har återförts under året–9–2
Redovisat värde vid årets slut09
Kundlojalitetsprogram2020-12-312019-12-31
Redovisat värde vid årets början247270
Avsättningar som gjorts under året 1)152103
Belopp som tagits i anspråk under året–153–117
Outnyttjade belopp som har återförts under året–10
Redovisat värde vid årets slut246247
Övrigt2020-12-312019-12-31
Redovisat värde vid årets början220361
Avsättningar som gjorts under året 1)3413
Belopp som tagits i anspråk under året–17–149
Outnyttjade belopp som har återförts under året–7–5
Redovisat värde vid årets slut231247

1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 26:   Långfristiga skulder

Koncernen2020-12-312019-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Medlemsinlåning, femårslån97104
Övriga skulder till kreditinstitut50
Övriga skulder336345
Redovisat värde vid årets slut483449

Not 27:   Övriga skulder

Koncernen2020-12-312019-12-31
Inlåning från allmänhet5 5062 731
Inlåning från konsumentföreningar583831
Övriga poster1 123978
Redovisat värde vid årets slut7 2124 540

Not 28:   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen2020-12-312019-12-31
Personalrelaterade kostnader852828
Kostnader för frakter10091
Levererade ännu ej fakturerade varor1962
Kostnader i samband med avyttringar av fastigheter30
Övriga poster386535
Redovisat värde vid årets slut1 3871 516

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 29:   Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

I vissa fall har KF gått i borgen för åtaganden i dotterföretag avseende leveranser. Dessutom har moderföretaget ingått generella gantiåtaganden gentemot KF Invest Förvaltning AB och MedMera Bank AB. I koncernen har borgensåtaganden i samband med avyttring av företag ställts till köparen avseende fullgörande av gjorda utfästelser.

För att säkerställa ett mindre antal gjorda pensionsutfästelser har kapitalförsäkringar tecknats samt pantförskrivits till förmån för pensionstagarna. 

KF, tillsammans med dess dotterföretag, är delägare i PRI Pensionsgaranti. Delägarna har ett ömsesidigt ansvar som maximalt uppgår till 2 % av respektive företags pensionsskuld. Moderbolaget har gått i borgen för dotterföretagens räkning och har därför tagit upp samtliga dotterföretags eventualförpliktelser gentemot PRI Pensionsgaranti.

Belopp i mkr2020-12-312019-12-31
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Obligationer och andra värdepapper32
Kapitalförsäkring5154
5456
Övriga ställda panter och säkerheter
Kreditförsäkringsgaranti385385
385385
Summa ställda säkerheter439441
Eventualförpliktelser
Räkningskrediter, MedMera Bank AB
– Beviljade räkningskrediter31 171
– Avgår: Disponerade räkningskrediter0–89
Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti5859
Borgensförbindelser ställda i samband med avyttring av företag50
Investeringsåtaganden3237
Summa eventualförpliktelser931 228

Not 30:   Transaktioner med närstående

KF-koncernen har närståenderelationer med dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag samt med styrelse–ledamöter och koncernledning. Innehav av dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag framgår av not om Andelar i koncernföretag samt av not om Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag. 

Som ekonomisk förening har KF till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet, i villka medlemmarna deltar. I enlighet härmed har inköp eller försäljning av varor och tjänster under räkenskapsåret skett mellan KF-koncernen och medlemmar i moderföretaget. På samma sätt medverkar medlemmarna i finansieringen av föreningen, till exempel via tecknade förlagsinsatser och inlåning via koncernens internbankverksamhet. Dessa transaktioner har skett i enlighet med föreningens ändamål. Utöver varuförsörjning, konceptutveckling och marknadsföring erbjuder KF föreningarna till exempel redovisningstjänster, rådgivning i finansieringsfrågor, administration och marknadsföring avseende MedMera-kortet samt kortinlösen avseende bankkort och betal- och kreditkort. Transaktioner mellan KF-koncernen och medlemmar i moderföretaget har skett på marknadsmässiga villkor. 

Några transaktioner med moderföretagets styrelseledamöter och koncernledning, utöver lön och andra ersättningar, har inte förekommit.  

Försäljning av varor och tjänster till närstående2020-12-312019-12-31
Koncernen
Gemensamt styrda företag00
00
Finansiella tjänster till närstående2020-12-312019-12-31
Koncernen
Intresseföretag0
Gemensamt styrda företag22
22

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 31:   Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen20202019
Erhållen utdelning1114
Erhållen ränta181135
Erlagd ränta–51–31

Not 32:   Likvida medel

Redovisningsprinciper

Likvida medel består av kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga placeringar som utgörs av obligationer och övriga räntebärande värdepapper, med maximalt tre månaders löptid från anskaffningstidpunkten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Koncernen20202019
Följande delkomponenter ingår i likvida medel 1):
Kassa och banktillgodohavanden 2)1 877622
1 877622

1) I likvida medel inkluderas medel som omfattas av kapitaltäcknings­restriktioner i MedMera Bank AB.

2) Banktillgodohavanden i balansräkning inkluderar även spärrade medel om 385 mkr (385), vilka inte klassificeras som likvida medel.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not 33:   Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Redovisningsprinciper

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

• Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Koncernen20202019
Avskrivningar691599
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 39–32
Orealiserade kursdifferenser12
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar3110
Rearesultat försäljning av dotterföretag–151–95
Resultatandelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag–114
Övriga avsättningar13–211
Övriga ej kassaflödespåverkande poster–84
604282

• Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Koncernen20202019
Förvärvade tillgångar och skulder samt eget kapital
från tidigare innehav vid successiva förvärv
Immateriella anläggningstillgångar–4
Materiella anläggningstillgångar–1 439
Finansiella anläggningstillgångar–60
Varulager–358
Rörelsefordringar–103
Likvida medel39
Summa tillgångar–1 924
Avsättningar11
Räntebärande skulder182
Rörelseskulder1 002
Summa avsättningar och skulder1 195
Köpeskilling2 386
Utbetald köpeskilling2 386
Avgår:
Likvida medel i den förvärvade verksamheten
–39
Påverkan på likvida medel–2 347

• Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Koncernen2020-12-312019-12-31
Avyttrade tillgångar och skulder
Immateriella anläggningstillgångar4
Materiella anläggningstillgångar1 906199
Finansiella anläggningstillgångar200
Rörelsefordringar35
Likvida medel20
Summa tillgångar1 935205
Avsättningar–153
Räntebärande skulder–9040
Rörelseskulder–55–28
Summa innehav utan bestämmande inflytande, skulder och avsättningar–959–181
Försäljningspris1 780112
Erhållen köpeskilling1 780112
Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten–20
Påverkan på likvida medel1 778112

Not 34:   Nyckeltalsdefinitioner

SoliditetSumman av redovisat eget kapital, garantikapital, förlagslån samt minoritetskapital i procent av balansomslutningen.
Sysselsatt kapitalSumma tillgångar med avdrag för icke ränte­bärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld.
Avkastning på sysselsattResultat före kostnadsräntor och kursdifferenser på finansiella skulder i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Avkastning på eget kapitalResultat efter skatt i procent av genomsnittligt redovisat eget kapital.
Nettofordran/nettoskuldSumman av räntebärande skulder och avsättningar minus kortfristiga placeringar, kassa och bank samt räntebärande kortfristiga fordringar och finansiella anläggningstillgångar.

Not 35:   Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.