finansiella rapporter, Moderföretaget

Noter till moderföretagets redovisning

Not M1:   Redovisningsprinciper i moderföretaget

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, om inte annat anges enligt nedan eller i anslutning till berörda noter.

• Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Eventuella lämnade aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en andels värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas andelens återvinningsvärde. Om det inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till. För andelar som tidigare skrivits ned görs per varje balansdag en bedömning om återföring av nedskrivning kan ske.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta som används återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats. 

• Koncernbidrag

Koncernbidrag som erhålls/lämnas redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Erhållet/lämnat koncernbidrag påverkar företagets aktuella skatt.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M2:   Nettoomsättning

Moderföretaget20202019
Varumärkesavgifter136130
Övrigt2323
159153

Not M3:   Övriga rörelseintäkter

Moderföretaget20202019
Övrigt 1)202
202
1) Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av tidigare gjorda avsättningar som lösts upp.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M4 :   Uppgifter om personal och ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare

• Medelantalet anställda

Moderföretaget2020varav män2019varav män
Sverige1845%1550%
Totalt i moderföretaget1845%1550%

• Redovisning av könsfördelning i företagsledning

Moderföretaget2020-12-31
Andel kvinnor
2019-12-31
Andel kvinnor
Styrelsen38%47%
Övriga ledande befattningshavare40%50%

För ersättningar till styrelse/ledande befattningshavare
i moderföretaget hänvisas till motsvarande not för koncernen.

Not M5:   Avskrivningar, nedskrivningar och återförda nedskrivningar

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Administrationskostnader00
00

Not M6:   Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Moderföretaget20202019
PWC
Revisionsuppdrag11
Andra uppdrag111

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M7:   Operationell leasing

Redovisningsprinciper

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

•  Leasingavtal där företaget är leasetagare

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år11
Mellan ett och fem år44
Senare än fem år01
56
20192018
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter12

De operationella leasingavtalen där företaget är leasetagare hänför sig framför allt till hyra av lokaler och leasingbilar.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M8:   Andelar i koncernföretag

•  Resultat från andelar i koncernföretag

Moderföretaget20202019
Utdelning1 112278
Nedskrivningar–851–246
26132

•  Andelar i koncernföretag

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början7 9397 697
Förvärv3535
Avyttring0–4
7 9747 939
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början–1 798–1 552
Årets nedskrivningar–851–246
–2 649–1 798
Redovisat värde vid årets slut5 3256 141

•  Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretagorg nrsäteAntal
andelar
Andel
i % 1)
2020-12-31
Redovisat värde
2019-12-31
Redovisat värde
Coop Sverige AB556710-5480Solna4 982 730673 1573 157
   Coop Butiker & Stormarknader AB556030-5921Solna100
   Coop Logistik AB556710-2453Solna100
   Coop Online AB556011-2822Solna100 000100
KF Fastigheter AB556033-2446Solna100 0001001 1121 112
KF Invest AB556027-5488Solna800 0001003901 194
MedMera Bank AB556091-5018Solna3 000 000100663663
Vi Media AB556041-3790Stockholm10 00010017
Vår Gård Saltsjöbaden AB556035-2592Nacka35 00010017
Övriga, vilande eller av mindre betydelse00
5 3256 141
1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M9:   Övriga finansiella poster

•  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Moderföretaget20202019
Ränteintäkter, koncernföretag9
Ränteintäkter, övriga30
Utdelningar02
Övrigt0
122

•  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Moderföretaget20202019
Räntekostnader, koncernföretag618
Ränteintäkter, övriga3-2
Valutakursvinster2414
Övriga finansiella intäkter328
Övrigt0
3658

•  Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen20202019
Räntekostnader, koncernföretag00
Räntekostnader, övriga–5–3
Valutakursförluster–12–14
Övriga finansiella kostnader koncernföretag–4–4
Övriga finansiella kostnadsposter–1–2
Övrigt0
–21–22

Not M10:   Inkomstskatter

Redovisningsprinciper

I moderföretagets balansräkning redovisas obeskattade reserver utan uppdelning mellan eget kapital och uppskjuten skatteskuld. I moderföretagets resultaträkning görs på motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till uppskjuten skattekostnad.

Moderföretaget20202019
Uppskjuten skatt–1–1
–1–1

•  Avstämning av effektiv skatt

Moderföretaget%2020
Belopp
%2019
Belopp
Resultat före skatt29397
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget21,4%–6321,4%–21
Ej avdragsgilla kostnader–183–54
Ej skattepliktiga intäkter24064
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt511
Effekt av ändrade skatte­satser/och skatteregler00
Redovisad effektiv skatt–1–1

Temporära skillnader föreligger då det finns skillnader i tillgångars och skulders redovisade respektive skattemässiga värden. Temporära skillnader avseende följande poster samt underskottsavdrag har resulterat i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.

Moderföretaget
2020-12-31
Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Netto
2019-12-31
Uppskjuten
skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Netto
Avsättningar och långfristiga skulder4444
Uppskjuten skattefordran/skuld4444
Kvittning
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)4444

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M11:   Immateriella anläggningstillgångar

•  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början00
Vid årets slut00
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början00
Vid årets slut00
Redovisat värde vid årets slut00

•  Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början22
Vid årets slut22
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början-2-2
Årets avskrivning00
Vid årets slut-2-2
Redovisat värde vid årets slut00

Not M12:   Materiella anläggningstillgångar

•  Inventarier, verktyg och installationer

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början10
11
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början00
10
Redovisat värde vid årets slut10

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M13:   Fordringar hos koncernföretag

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början600
Tillkommande fordringar25600
Redovisat värde vid årets slut625600

Not M14:   Andra långfristiga ­värdepappersinnehav

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början3867
Tillkommande tillgångar00
Avgående tillgångar–3–29
3538

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början00
Avgående tillgångar​0
00
Redovisat värde vid årets slut3538

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M15:   Finansiella instrument och riskhantering

Redovisningsprinciper

För redovisningsprinciper, se motsvarande not för koncernen.

•  Derivat och finansiell riskhantering

ModerföretagetTillgångar
2020-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
2019-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 00
00
ModerföretagetSkulder
2020-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
2019-12-31Redovisat
värde
Verkligt
värde
Derivat för vilka säkringsredovisning inte tillämpas
Valutaterminer 00
00

Not M16:   Andra långfristiga fordringar

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början5252
Tillkommande fordringa100
Reglerade fordringar00
Redovisat värde vid årets slut15152

Not M17:   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Upplupna ränteintäkter815
Övriga poster221
Redovisat värde vid årets slut3016

Not M18:   Eget kapital

Redovisningsprinciper

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

•  Insats Direktmedlem

Varje direktmedlem ska enligt KF:s stadgar delta med en insats på 100 kr. Medlem får delta med högre insats. Insatskontot kan ökas genom kontant betalning samt genom överföring av medel som medlemmen erhåller vid överskottsfördelning. Överskottsmedel kan delas ut till direktmedlem i förhållande till gjorda köp inom KF:s medlemsprogram, enligt principer fastställda av stämman.

•  Insats Konsumentförening och organisation

Enligt KF:s stadgar deltar varje medlem, Konsumentförening eller organisation med minst en insats på 10 000 kr. Konsumentförening eller organisation ska varje år till sitt insatskonto i KF överföra 2/3 av överskottsmedel hänförbart till, av KF:s ordinarie stämma, beslutad utdelning på insatskapitalet. Medlem som utträder eller utesluts ur KF kan, efter styrelsens medgivande, få ut sina insatser. Medlem får vidare efter anmälan till KF:s styrelse, överlåta sin insats helt eller delvis till annan medlem.

Utöver medlemsinsatser kan kapital tillföras i form av förlagsinsatser. Syftet med förlagsinsatser är att ge KF ett riskbärande eget kapital som vid förenings upplösning skall ha rätt efter föreningens fordringsägare men rätt framför medlemsinsatserna. Förlagsinsats får inlösas tidigast fem år från det att tillskottet gjordes. Från innehavarens sida gäller en uppsägningstid av minst två år. Förlagsinsatser förräntas i enlighet med utfärdade förlagsandelsbevis.

Reservfondens syfte är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter eventuell reservfondsavsättning och efter att eventuell vinstutdelning lämnats.

•  Vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören har för 2020 föreslagit att 44 mkr avsätts till reservfond och 2 654 mkr avsätts i ny räkning. För närmare information om förslag till vinstdisposition, hänvisas till förvaltningsberättelsen.

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Not M19:   Övriga avsättningar

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Garantiåtaganden11
Utbildning av ägarombud, övriga förtroendevalda samt föreningsstyrelser mm1415
Övrigt1315
2641
Moderföretaget
Övrigt
2020-12-312019-12-31
Redovisat värde vid årets början4171
Avsättningar som gjorts under året 1)00
Belopp som tagits i anspråk under året–15–30
Redovisat värde vid årets slut2641
1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Not M20:   Långfristiga skulder

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Medlemsinlåning, femårslån97104
Övriga skulder300300
Redovisat värde vid årets slut397404

Not M21:   Övriga skulder

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Inlåning från konsumentföreningar583831
Övriga poster149
Redovisat värde vid årets slut597840

Not M22:   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Personalrelaterade kostnader715
Övriga poster1018
Redovisat värde vid årets slut1633

Not M23:   Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

•  Ställda säkerheter

Belopp i mkr2020-12-312019-12-31
För egna skulder och avsättningar
Kapitalförsäkring1315
1315
Övriga ställda panter och säkerheter
Kreditförsäkringsgaranti385385
385385
Summa ställda säkerheter398400
Eventualförpliktelser
Garantiåtaganden, PRI Pensionsgaranti5859
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag2 6551 618
Borgensförbindelser ställda i samband med avyttring av företag50
2 7131 727

Not M24:   Transaktioner med närstående

•  Försäljning av varor och tjänster till närstående

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Koncernföretag9183
9183

•  Inköp av varor och tjänster från närstående

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Koncernföretag10318
10318

Not M25:   Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen20202019
Erhållen utdelning1 112280
Erhållen ränta197
Erlagd ränta–5–3

Not M26:   Likvida medel

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden 1)886323
886323

1) I banktillgodohavanden ingår spärrade medel om 385 mkr (385), vilka inte ­klassificeras som likvida medel.

Not M27:   Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

•  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Moderföretaget20202019
Avskrivningar00
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 851246
Orealiserade kursdifferenser00
Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag0
Övriga avsättningar–15–40
836206

•  Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Moderföretaget2019-12-312018-12-31
Köpeskilling4
Utbetald köpeskilling4

•  Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan

Moderföretaget2020-12-312019-12-31
Försäljningspris4
Erhållen köpeskilling4
Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.