Förvaltningsberättelse

Risker

Riskhantering

Genom den affärsverksamhet som KF-koncernen bedriver följer naturligt en exponering för risker. Risk definierar vi som osäkerhet om framtida händelser och deras effekt på verksamhetens möjlighet att nå sina mål. Detta innebär att en risk är en osäkerhet som både kan innebära hot och möjligheter.

Riskhanteringen inom KF-koncernen omfattar identifiering, analys och utvärdering av risker.

Styrelsen ansvarar, via revisionsutskottet, för finansiella risker och för att risker för fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Revisionsutskottet rapporterar löpande till styrelsen. Vd svarar för den finansiella rapporteringen.

Vd ansvarar för koncernens operativa risker.  För att i tid identifiera och minimera effekter av risker genomförs en årlig riskinventering. Inventeringen sker i samband med koncernens affärsplanering där identifierade risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens. Risker beskrivs i riskmatriser och åtgärdsplaner upprättas som en del av respektive bolags affärsplan. Utvärdering och uppföljning av identifierade risker samt handlingsplaner sker därefter löpande i respektive bolags styrelse.

Utvärdering och monitorering av koncernens sammantagna risker utförs av KF:s risk- och complianceenhet, som löpande rapporterar till KF:s styrelse.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den verksamhet som KF-koncernen bedriver medför finansiell exponering avseende ränte-, valuta- och likviditetsrisker. Hanteringen av dessa risker är centraliserade i koncernens finansfunktion och regleras av en finanspolicy som årligen fastställs av KF:s styrelse.

KF är genom sin bankverksamhet även utsatt för kreditrisker. I syfte att begränsa och kontrollera risker i banken har styrelsen fastställda policyer för kreditgivning och övriga risker, vilka följer regelverk för banker och Finansinspektionens allmänna råd.

KF har genom sitt fastighetsbestånd även en exponering mot den svenska fastighetsmarknaden. I fastighetsbeståndet finns betydande övervärden. 

KF:s affärsmässiga risker utgörs främst av hög exponering mot detaljhandel. Risken består främst i ändrade marknadsförutsättningar som påverkar investeringens värde. Affärsrisker i dotterbolag hanteras genom att utsedd styrelse i -respektive dotterbolag har kontroll över affärsutveckling, risker, omvärldsbevakning samt ansvar för att tillförlitliga system finns för intern kontroll och finansiell rapportering.

KF är genom sitt delägande i CSAB exponerat för finansieringsrisker under den tid som lagerterminalen i Eskilstuna uppförs.

Enligt vd:s och styrelsens bedömning inträffade under året ingen händelse inom eller utanför KF-koncernen som föranleder en revidering av den tidigare riskanalysen. Se vidare not 19 om finansiella instrument och riskhantering.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.