koncernen

Koncernens resultaträkning

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Belopp i mkrNot20202019
Nettoomsättning538 75035 923
Kostnad för sålda varor-32 363–29 897
Bruttoresultat6 3876 027
Försäljningskostnader-6 901–6 388
Administrationskostnader-462–310
Andelar i intresseföretags resultat och gemensamt styrda företags resultat1111–4
Övriga rörelseintäkter6783435
Övriga rörelsekostnader–5–1
Rörelseresultat7, 8, 9, 10-186–242
Resultat från finansiella poster12
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar1726
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter219209
Räntekostnader och liknande resultatposter-94–67
Resultat efter finansiella poster-45–74
Skatt på årets resultat13-642
Årets resultat-109–72
Hänförligt till:
Moderföretagets ägare-2715
Innehav utan bestämmande inflytande-83–87

Kommentarer till resultaträkningen

 

Netto­omsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick till 38 750 mkr, vilket är en ökning med 7,9 % jämfört med föregående år. Omsättningsökningen beror i huvudsak på ökad volym i detaljhandelsverksamheten, som en konsekvens av ändrat konsumtionsmönster till följd av pandemin. 

Rörelseresultat

Koncernens rörelseresultat har framför allt påverkats av strukturella åtgärder i samband med omställning och nedstängning av Nettoverksamheten, som förvärvades den 1 juli 2019. Kostnaderna uppgår till ca 300 mkr. 

Koncernens rörelseresultat inkluderar reavinster om 156 mkr (100) relaterat till avyttring av fastigheter, inklusive avyttringar inom delägda fastighetsbolag.

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.