finansiella rapporter, Moderföretaget

Moderföretagets balansräkning

Tips, vänd mobiltelefonen så här.

Då kommer det att bli lättare att läsa tabellerna.

Belopp i mkrNot2020-12-312019-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångarM11
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter00
00
Materiella anläggningstillgångarM12
Inventarier, verktyg och installationer11
11
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretagM85 3256 141
Fordringar hos koncernföretagM13625600
Andra långfristiga värdepappersinnehavM14, M153538
Uppskjuten skattefordranM1044
Andra långfristiga fordringarM1615152
6 1406 835
• Summa anläggningstillgångar6 1406 835

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag21859
Övriga fordringar34842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterM173016
399917
Kortfristiga placeringarM151 4621 712
Kassa och bank1 271708
• Summa omsättningstillgångar3 1323 337

• SUMMA TILLGÅNGAR

9 272

10 172

Belopp i mkrNot2020-12-312019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITALM18
Bundet eget kapital
Medlemsinsatser1 634​1 634
Reservfond152138
1 7881 772
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 4052 323
Årets resultat29296
2 6982 419
4 4854 191

Avsättningar
Avsättningar för skatter2445
Övriga avsättningarM192641
3146

Långfristiga skulder
M20
Övriga skulder397404
397404
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder47
Skulder till koncernföretag3 7414 651
Övriga skulderM21597840
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkterM221633
4 3595 531
• Summa skulder4 7565 935

• SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 272

10 172

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.