Förvaltningsberättelse

Resultatutveckling

Resultatutveckling, Koncernen

Utveckling nettoomsättning (Mkr)

Resultatutveckling (Mkr)

Resultatutveckling i bolagen

KF Ekonomisk Förening

Nyckeltal Mkr20202019
Nettoomsättning159153
Rörelseresultat1643
Resultat efter finansnetto303113
Eget kapital4 4854 191
Medelantalet anställda1815

Styrelseordförande: Leif Linde

Verkställande direktör: Marie Nygren

Viktiga händelser 2020:

Coop Butiker & Stormarknader

Nyckeltal Koncernen, Mkr20202019
Nettoomsättning20 21718 164
Rörelseresultat–200–165
Resultat efter finansnetto–219–170
Medelantalet anställda3 8565 094
KFs investering
Ägarandel67,2 %67,2 %
Bokfört värde – investering2 614 mkr2 614 mkr

Styrelseordförande: Marie Nygren

Tf Verkställande direktör: Fredrik Brandel

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

Viktiga händelser 2020:

KF:s kommentar:

Året har präglats av pandemin och införlivandet av den butiksverksamhet som förvärvades under 2019. Bolaget följer fortsatt den strategiplan som antogs 2018. Ledningen räknar med ett positivt rörelseresultat 2021.

Coop Sverige

Nyckeltal Koncernen, Mkr20202019
Nettoomsättning32 69729 134
Rörelseresultat2266
Resultat efter finansnetto3090
Medelantalet anställda1 5241 375
KFs investering
Ägarandel67,2 %67,2 %
Bokfört värde – investering3 157 mkr3 157 mkr

Styrelseordförande: Marie Nygren

Verkställande direktör: Magnus Johansson

Ägaransvarig: Patrik Schinzel

Viktiga händelser 2020:

KF:s kommentar:

Bolaget har under 2020 genomfört flertalet stora förändringsprojekt. De närmaste åren kommer förändringstakten att vara mycket hög, där det största projektet är uppförandet av ny helautomatiserad terminal. 

Ledningen räknar med ett positivt rörelse­resultat för kommande år.

KF Fastigheter

Nyckeltal Koncernen, Mkr20202019
Nettoomsättning6783
Rörelseresultat9378
Resultat efter finansnetto9783
Medelantalet anställda35
KFs investering
Ägarandel100 %100 %
Bokfört värde – investering1 112 mkr1 112 mkr

Styrelseordförande: Anders Dahlquist-Sjöberg

Verkställande direktör: Helena Liljedahl

Ägaransvarig: Anders Dahlquist-Sjöberg

Viktiga händelser 2020:

KF:s kommentar:

De kommande åren är arbetet inom bolaget främst koncentrerat på fastighetsprojekt i utvecklingsskeden. Fastighetsbolaget beräknas uppvisa positiva resultat under denna period.  

MedMera Bank AB

Nyckeltal Mkr20202019
Nettoomsättning149199
Finansnetto10885
Resultat efter finansnetto166
Medelantalet anställda3943
KFs investering
Ägarandel100 %100 %
Bokfört värde – investering663 mkr663 mkr

Styrelseordförande: Mats Lagerqvist

Verkställande direktör: Manfred Krieger

Ägaransvarig: Thomas Svensson

Viktiga händelser 2020:

KF:s kommentar:

Banken fortsätter att leverera i enlighet med den strategiplan som antogs 2019. Transformeringsarbetet är i sin slutfas och affärsfokus är nu in- och utlåning för privatpersoner. Bolagets rörelseresultat beräknas vara positivt för 2021.

Vi Media AB

Nyckeltal Mkr20202019
Nettoomsättning3745
Rörelseresultat–3–3
Resultat efter finansnetto–3–2
Medelantalet anställda1313
KFs investering
Ägarandel100 %100 %
Bokfört värde – investering1 mkr1 mkr

Styrelseordförande: Maria Hamrefors

Verkställande direktör: Unn Edberg

Ägaransvarig: Anna Wennerstrand

Viktiga händelser 2020:

KF:s kommentar:

Strukturomvandlingen fortsätter inom media-branschen med fallande upplagor och minskande annonsmarknad. Vi Media har byggt upp digitala koncept i syfte att motverka minskad upplaga samt att attrahera nya målgrupper.  

Under 2021 räknar bolaget med ett negativt rörelseresultat. Resultatet i bolaget är starkt beroende av pandemins utveckling. 

Vår Gård Saltsjöbaden AB

Nyckeltal Mkr20202019
Nettoomsättning2563
Rörelseresultat–25–2
Resultat efter finansnetto–25–2
Medelantalet anställda4541
KFs investering
Ägarandel100 %100 %
Bokfört värde – investering1 mkr1 mkr

Styrelseordförande: Thomas Svensson

Verkställande direktör: Kadi Upmark

Ägaransvarig: Thomas Svensson

Viktiga händelser 2020:

KF:s kommentar:

Bokningsläget under första halvåret kommer att vara fortsatt ansträngt till följd av pandemin. Bolagets resultat för 2021 är i sin helhet beroende av hur pandemin utvecklas. Rörelseresultatet 2021 kommer att vara negativt. 

Shopping Basket

SHARE THE LOVE

KFs kommentar:

Under 2019 har stora resurser krävts för att hantera förvärvet av 162 butiker, samtidigt som genomförande skett av ett antal aktiviteter i strategiplanen från 2018. 2020 kommer fortsatt att vara präglat av aktiviteter kopplade till butiksförvärvet. 

Bolaget räknar med ett negativt rörelseresultat 2020.

Noter, koncernen

Belopp i mkr om inget annat anges.

Not 1 | Väsentliga redovisningsprinciper

Enligt nedan samt i anslutning till berörda noter anges de väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av denna årsredovisning.

Tillämpade redovisningsprinciper för moderföretaget framgår enligt not M1.

Beloppen är avrundade till närmaste miljontal (mkr), om inte annat anges. Gjorda avrundningar kan i vissa fall medföra att delbelopp inte summerar till totaler. Vissa jämförelsebelopp har omklassificerats för att bättre överensstämma med presentationen för aktuellt år. I de fall en omklassificering är väsentlig har särskild upplysning lämnats härom.

Grund för upprättande av årsredovisningen

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 202: Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, utom i de fall som anges nedan i not M.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga bolag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresse-
företag och gemensamt styrda företag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas netto i rörelse-
resultatet. Motsvarande netto på finansiella fordringar och skulder redovisas bland övriga finansiella poster. Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Omräkning av utlandsverksamheter

Tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, räknas om till redovisningsvalutan, svenska kronor, till balansdagskurs. Intäkter och kostnader räknas om till en genomsnittskurs som utgör en approximation av valutakurserna vid respektive transaktionstidpunkt. Valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkningen redovisas direkt mot eget kapital. De ackumulerade kursdifferenserna som uppkommit vid omräkningen av en icke helägd verksamhet fördelas och redovisas som en del av innehav utan bestämmande inflytande. De ackumulerade valutakursdifferenserna avseende avyttrad utlandsverksamhet redovisas i resultaträkningen. 

Klassificering 

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.